16 Tietoteoria. Tiedeoppi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.
 • Leikola, Anto: Kirjoista ja viisaudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-529-9.

16.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Vihmanen, Liisa & Kuusela, Anssi & Niiniluoto, Ilkka: Lukion elämänkatsomustieto: Ihminen totuuden etsijänä. Helsinki: Edita, 1996 (6. painos 2005). ISBN 951-37-1796-8.

16.09 Historia[muokkaa]

 • Hämeen-Anttila, Jaakko & Nokso-Koivisto, Inka: Kalifien kirjastossa: Arabialais-islamilaisen tieteen historia. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-867-1.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia: 1: Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-23108-8.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia. 2, Humanistiset ja yhteiskuntatieteet. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23105-3.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia. 3, Luonnontieteet, lääketieteet ja tekniset tieteet. Porvoo: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23106-1.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia. 4, Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien. Porvoo: WSOY, 2002. ISBN 951-0-23107-X.

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

 • Foucault, Michel: Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. (Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, 1966.) Suomentanut Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-024-4.
 • Kaila, Eino: Inhimillinen tieto. Helsinki: Otava, 1939.
 • Kilpinen, Erkki, Kivinen, Osmo & Pihlström, Sami (toim.): Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-006-0.
 • Kivinen, Osmo & Ristelä, Pekka: Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25938-1.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 5. täydennetty painos (1. painos: Valtion painatuskeskus, 1989). Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1997-9.
 • Pihlström, Sami: Kokemuksen käytännölliset ehdot: Kantilaisen filosofian uudelleenarviointia. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-532-0.
 • Rydman, Jan (toim.): Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä. Tieteen päivät 2005. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-622-X.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Satunnaisuuden hämäämä: Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla. (Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, 2001/2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-20-9.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani: Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta. 2. tarkistettu painos (1. painos 1992). Kokkola: Chydenius-instituutti, 1994. ISBN 951-34-0431-5.
 • Aurela, Asko: Tieteellisen toisinajattelijan käsikirja. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-126-8.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4836-2.
 • Juntunen, Matti & Mehtonen, Lauri: Ihmistieteiden filosofiset perusteet. 2. tarkistettu painos (1. painos 1977). Jyväskylä: Gummerus, 1982. ISBN 951-20-2174-9.
 • Meurman-Solin, Anneli & Pyysiäinen, Ilkka (toim.): Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudemus: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005. ISBN 51-662-935-0.
 • Niskanen, Vesa A. (toim.): Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä: Opiskelijan opas. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-45-6606-8.
 • Pietilä, Veikko: Miten tiede kehittyy? Tiedusteluretkiä tieteenteorian kentälle. Tampere: Vastapaino, 1983. ISBN 951-9066-05-5.
 • Pihlström, Sami: Tutkiiko tiede todellisuutta? Realismi ja pragmatismi nykyisessä tieteenfilosofiassa. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1997. ISBN 951-45-7773-6.
 • Soininen, Marjaana: Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1995. ISBN 951-29-0587-6.
 • Töttö, Pertti: Max Weberin tieteenteoriasta. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2004. ISBN 951-781-472-0.
 • Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (7. painos 2001). ISBN 951-0-17457-2.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

16.706 Järjestöt[muokkaa]

 • Lind, Kimmo: Radikalismista aikalaisanalyysiin: Tutkijaliiton kehitys 1970-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1998. ISBN 951-9113-45-2.

16.707 Oppikirjat[muokkaa]

16.8 Tiedepolitiikka[muokkaa]

 • Löppönen, Paavo & Mäkelä, Pirjo H. & Paunio, Keijo (toim.): Tiede ja etiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17429-7.
 • Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-263-7.