1 Luku: Henkilöt ja rikokset, joihin tämä laki on sovellettava

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


1 LUKU.
Henkilöt ja rikokset, joihin tämä laki on sovellettava.


1 §.

Sotilas, aseellinen tai aseeton, joka kuuluu vakinaiseen sotaväkeen, on tuomittava tämän lain mukaan sotilasrikoksista, jotka hän on tehnyt sen jälkeen kun hän on vakinaiseen sotapalvelukseen astunut tai ollut velvollinen astumaan ja ennenkun hän on siitä eronnut.

Sotilasrikoksia ovat ne rikokset, jotka tässä laissa määrätään rangaistaviksi, olipa rangaistus tässä säädetty tai yleisen lain mukaan määrättävä.

2 §.

Vara- ja nostoväkeen kuuluvat sotilaat tuomitaan tämän lain mukaan:

1) esteettömästä poisjäämisestä vakinaisesta palveluksesta tai harjoituskokouksesta, johon on kutsumus annettu;

2) rikoksista, joita ovat tehneet harjoituskokouksessa ollessaan; sekä

3) sotilaskutsunta- tai sotilastarkastusviranomaisia vastaan tehdyistä kurinpito- ja kuuliaisuudenrikoksista.

Jos he ovat tehneet rikoksia astuttuaan tai oltuaan velvollisia astumaan vakinaiseen sotapalvelukseen ja ennenkun kotiinpääsylupa on annettu, olkoon laki niinkuin 1 §:ssä sanotaan.

3 §.

Sotaväkeen luetaan tämän lain mukaan myöskin:

1) ne, jotka lain tai sopimuksen nojalla ovat velvollisia palvelemaan tai ovat toimessa sotavoimaan kuuluvissa joukko-osastoissa tai laitoksissa taikka sotalaitoksen laivoissa rannikkopuolustus- tai muissa varustuksissa, miina-asemilla tai ilmakulkuneuvoissa niin kauan kun sellainen kestää tai sen olisi pitänyt kestää;

2) ne, jotka kuuluvat poliisilaitokseen liikekannalle pannussa sotaväenosastossa;

3) ne, jotka saadakseen virkamiestoimen sotaväessä palvelevat siinä valmistuakseen sellaiseen toimeen;

4) ne, jotka ovat kutsutut puolustuslaitoksen töihin, sen mukaan kuin asevelvollisuuslaissa säädetään;

5) ne, jotka kuuluvat valtakunnan puolustamista ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen turvaamista tarkoittaviin suojeluskuntiin ja yhdistyksiin, ollessaan sitä varten kutsuttuina sotaväen avuksi; sekä

6) ne, jotka palvelevat sotaväen käytettäväksi otetussa kulku-, sähkölennätin- tai puhelinlaitoksessa.

4 §.

Tämä laki on myös sovellettava jokaiseen, joka asianomaisella luvalla on sotalaitokselle kuuluvassa laivassa mukana meriretkellä tai liikekannalle pannussa sotaväen osastossa, vaikkakaan hän ei muuten olisi tämän lain alainen.

5 §.

Sotaväkeen kuuluva siviilivirkamies on tämän lain mukaan tuomittava virkarikoksista, niin myöskin sodan aikana tekemistään muista sotilasrikoksista.

Mitä tässä pykälässä on sanottu, älköön kuitenkaan koskeko sellaisia pappisvirassa tehtyjä rikoksia, jotka kirkkolain mukaan ovat tuomiokapitulin käsiteltäviä.

6 §.

Joka sodan tai kapinan aikana oleskelee liikekannalle saatetussa linnoituksessa, sotanäyttämöllä valtakunnassa tai sen ulkopuolella tai sotatilaan julistetuilla alueilla valtakunnassa tai sen ulkopuolella, tuomittakoon tämän lain mukaan, vaikkakaan hän ei ole sen alainen, soveltamalla niitä rangaistusmääräyksiä, jotka tähän lakiin on otettu, sodan aikana tehdyistä rikoksista kuin myös muista rikoksista, jotka korkeimman päällikön julistuksen nojalla ovat tämän lain mukaan rangaistavat.

7 §.

Sotavanki, vihollisen vakoilija sekä sellainen ulkomaalainen, joka vieraiden valtojen käydessä sotaa, jossa Suomi on puolueeton, on tässä valtakunnassa pidätetty, on tekemästään rikoksesta niinikään tuomittava tämän lain mukaan, kun se rikoksen laatuun nähden on mahdollista.

8 §.

Jos joku, joka on tämän lain alainen, tekee liittoutuneen vallan sotajoukkoon kuuluvaan henkilöön tai sille kuuluvaan omaisuuteen kohdistuvan rikoksen, tuomittakoon hänet siihen rangaistukseen, mikä tässä laissa on säädetty samanlaisesta rikoksesta, joka kohdistuu valtakunnan sotalaitokseen kuuluvaan henkilöön tai omaisuuteen.

9 §.

Jos tämän lain alainen henkilö tekee rikoksen ollessaan valtakunnan ulkopuolella sen sotaväessä tai komennuskunnassa taikka muuten virkatoimessa, rangaistakoon niinkuin rikos olisi valtakunnassa tehty.

10 §.

Sotilas, joka on joutunut sotavankeuteen tai karkaamalla jättänyt toimensa sotaväessä taikka ollut mukana haaksirikkoutuneella tai hylätyllä laivalla, on, vaikkakin hänen palvelusvelvollisuutensa aika päättyisi hänen ollessaan vankina tai karanneena taikka hänet on otettu palvelukseen ainoastaan matkaa varten haaksirikkoutuneella tai hylätyllä laivalla, katsottava edelleen kuuluvaksi sotaväkeen, kunnes hän on saanut eron sotapalveluksesta tai hänet muuten on siitä asianmukaisesti erotettu.

11 §.

Jos joku, joka on tämän lain määräysten alainen, tekee rikoksen, joka ei ole sotilasrikos, mutta joka on sotatuomioistuimessa käsiteltävä, noudatettakoon yleistä lakia syyllistä tuomittaessa rangaistukseen rikoksesta.


Katso myös[muokkaa]