Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1947)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 583/1947.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1947.
_______________


  Maatalousministerin esittelystä muutetaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 26 päivänä syyskuuta 1941 annetun asetuksen 11 ja 13 §, 11 § sellaisena kuin se on 21 päivänä heinäkuuta 1944 annetussa asetuksessa (483/44), näin kuuluviksi:

11 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle tarkastuspalkkiona 4 markkaa 50 penniä kultakin tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 1,000 markkaa toimituspäivältä.

Tästä määrästä on tarkastajan tilitettävä metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi 1 markka 50 penniä laatikolta.

Milloin erityistä tarkastajaa jotakin satamaa varten ei ole määrätty, vaan tarkastajan on toiselta paikkakunnalta matkustettava tarkastusta toimittamaan, tulee viejän tarkastajalle suorittaa, paitsi 1 momentissa mainittua tarkastuspalkkiota, päivärahaa matka- ja odotuspäiviltä 1,000 markkaa päivässä sekä matkakustannusten korvausta matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.

13 §.

Patentilla suojatuin menetelmin käsitellyn kostean jäkälän maastavienti on samojen säännösten alainen kuin luonnonkostean jäkälän vienti.

Patentilla suojatuin menetelmin käsitellyn puristetun ja kuivatun jäkälän vientiin nähden on sovellettava tämän asetuksen kuivattua vientijäkälää koskevia määräyksiä, lukuun ottamatta mitä sen vientitarkastuksesta ja pakkausmerkillä varustamisesta on säädetty. Metsähallitus on kuitenkin oikeutettu toimituttamaan tällaisenkin jäkälän tarkastuksen.

Tarkastuksesta on viejän tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa suoritettava tarkastajalle palkkiota 1,000 markkaa toimituspäivältä sekä matkakustannusten korvausta matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.


Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1947.


Tasavallan Presidentti.
J. K. PAASIKIVI.


V. t. maatalousministeri Paavo A. Viding.