Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta (1941)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 696/1941.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1941.
_______________


  Maatalousministerin esittelystä säädetään jäkälän maastaviennistä 4 päivänä kesäkuuta 1931 annetun lain 6 ja 6 a §:n nojalla, 6 a §:n sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1938 annetussa laissa:

1 §.

Jäkälän maastaviennin tarkastuksesta huolehtii metsähallitus, joka sitä varten määrää viralliset tarkastajat.

Tulliviranomaisten on tarkattava, että vientijäkälä on ennen vientiä asianmukaisesti tarkastettu ja vietäväksi hyväksytty.

2 §.

Maasta älköön vietäkö jäkälää, josta vientilaatikossa on enemmän kuin 10 % alle 8 senttimetrin pituista jäkälää, tahi joka on tumman- tai vihreänharmaata, likaista taikka homeista tahi josta ei ole erotettu multaa, puun oksia, havun neuloja ja muuta siihen kuulumatonta.

Vientijäkäläksi älköön myöskään hyväksyttäkö ennen 1 päivää syyskuuta koottua jäkälää, ellei metsähallitus, hakemuksesta, ole antanut siihen suostumustaan.

3 §.

Luonnonkostea vientijäkälä on pakattava siisteihin ja tarkoituksenmukaisiin, kuorettomasta laudasta valmistettuihin vientilaatikkoihin. Laatikoissa saa kansi- ja pohjalautojen välinen rako olla enintään 10 millimetriä ja sivulautojen välinen rako enintään 25 millimetriä. Laatikon tulee sisämitoiltaan olla joko 68.5 X 45.5 X 43 tai 68.5 X 45.5 X 21.5 tahi 68.5 X 45.5 X 11 senttimetriä, mistä määristä saadaan poiketa enintään 5 %. Laatikon molempiin päihin on tehtävä kantamista varten sopiva kädensija.

Kuivattu vientijäkälä on pakattava metsähallituksen laadultaan ja kooltaan vahvistamiin pahvi- tai muihin tarkoituksenmukaisiin laatikkoihin.

4 §.

Viejän on vientijäkälää pakattaessa vientilaatikon kannen alle pantava pakkauspäiväyksellä ja pakkaajan nimellä varustettu, metsähallitukselta saatava pakkausmerkki.

Viejän on lisäksi jokaisen vientilaatikon päähän merkittävä metsähallituksen häntä varten hyväksymä vientimerkki.

5 §.

Pakkausmerkki, joka painetaan 12 senttimetriä pitkälle ja 9 senttimetriä korkealle pergamenttipaperille, on seuraavan sisältöinen: [kuva pakkausmerkistä]

6 §.

Maasta vietävä jäkälä on joko Helsingin tai Turun satamassa viejän toimesta tarkastusta varten sijoitettava sopivaan, tarkastajan ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Viejän tulee ennen tarkastuksen alkamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarkastuksessa tarpeelliset apulaiset sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, etteivät ne estä tai huomattavasti vaikeuta tarkastuksen asianmukaista ja nopeaa suorittamista.

7 §.

Kunkin lähetyksen tarkastuksen toimittaa viejän tai hänen edustajansa läsnäollessa yksi tarkastaja. Viejä voi kuitenkin vaatia, että tarkastuksen toimittaa kaksi tarkastajaa.

Tarkastajan on ryhdyttävä tarkastukseen viimeistään 24 tunnin kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä. Tarkastus on, mikäli mahdollista, toimitettava päiväsaikaan.

8 §.

Viejän tulee merkkien käytössä, jäkälän pakkauksessa ja lajittelussa sekä muissa vientiä koskevissa toimenpiteissä noudattaa metsähallituksen ja tarkastajain antamia ohjeita.

Tarkastajain on ilmoitettava jäkälänviennissä ehkä havaituista epäkohdista metsähallitukselle.

Tarkemmat ohjeet tarkastajille antaa tarvittaessa metsähallitus.

9 §.

Kustakin lähetyksestä on jokainen laatikko erikseen tarkastettava.

Tarkastuksessa on todettava:

että jäkälä laadultaan ja puhtaudeltaan täyttää 2 §:ssä mainitut vaatimukset;

että vientilaatikko valmistustavaltaan ja mitoiltaan täyttää 3 §:ssä mainitut vaatimukset ja on täyteen pakattu;

että laatikon kannen alla on pakkauspäiväyksellä ja pakkaajan nimellä varustettu pakkausmerkki; sekä

että laatikossa on viejälle asianmukaisesti vahvistettu vientimerkki.

10 §.

Tarkastetun ja vietäväksi hyväksytyn laatikon merkitsee tarkastaja seuraavanlaisella 20 senttimetriä pitkällä ja 4.5 senttimetriä korkealla tarkastusleimalla: [kuva tarkastusleimasta]

11 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle tarkastuspalkkiona 75 penniä kultakin tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 200 markkaa toimituspäivältä.

Tästä määrästä on tarkastajan tilitettävä metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi 25 penniä laatikolta.

12 §.

Tarkastuksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään:

toimituspaikka ja aika;
viejän nimi ja merkki;
tarkastettavaksi esitettyjen laatikoiden lukumäärä;
tarkastuksen tulos, jolloin erityisesti on mainittava hylätyissä laatikoissa olleessa jäkälässä tai sen pakkauksessa todetut virheet; sekä
tarkastuspalkkion määrä.

Pöytäkirja on tarkastajan ja viejän allekirjoitettava, ja on siitä viejälle viipymättä annettava oikeaksi todistettu jäljennös. Erityisestä pyynnöstä on tarkastajan annettava viejälle myös todistus siitä, kenen pakkausmerkillä hylätyt laatikot on merkitty.

13 §.

Patentilla suojatuin menetelmin käsitellyn jäkälän maastavienti on samojen säännösten alainen kuin luonnonkostean jäkälän vienti.

Patentilla suojatuin menetelmin käsitellyn puristetun ja kuivatun jäkälän vientiin nähden on sovellettava tämän asetuksen kuivattua vientijäkälää koskevia määräyksiä, lukuun ottamatta mitä sen vientitarkastuksesta ja pakkausmerkillä varustamisesta on säädetty. Metsähallitus on kuitenkin oikeutettu toimituttamaan tällaisenkin jäkälän tarkastuksen.

Tarkastuksesta on viejän tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa suoritettava tarkastajalle palkkiota 200 markkaa toimituspäivältä sekä matkakustannusten korvausta matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta 30 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen II luokan mukaan.

14 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maatalousministeriö.

15 §.

Tällä asetuksella kumotaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 4 päivänä kesäkuuta 1931 annettu asetus sekä jäkälän maastaviennistä annetun lain 6 a §:n soveltamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1940 annettu asetus.

Väliaikaisesta muutoksesta jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annettuun asetukseen 19 päivänä syyskuuta 1941 annettu asetus on edelleen voimassa vuoden 1941 loppuun.


Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Maatalousministeri Viljami Kalliokoski.