Asetus maan jakamisesta viiteen hiippakuntaan

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 194/1923.


A s e t u s
maan jakamisesta viiteen hiippakuntaan.
Annettu Helsingissä, 14 päivänä heinäkuuta 1923.
_______________


  Sittenkun Eduskunta on osottanut tarpeellisen määrärahan uuden, etupäässä ruotsinkielisen hiippakunnan perustamista varten, säädetään Opetusministerin esittelystä seuraavaa:

1 §.

Evankelisluterilaisten seurakuntain kirkollishallituksen hoitoa varten jaetaan maa viiteen hiippakuntaan seuraavalla tavalla:

Turun arkkihiippakunta, johon tulevat kuulumaan, alempana mainituin rajoituksin, siihen nykyään kuuluvat seurakunnat;

Tampereen hiippakunta, johon tulevat kuulumaan, alempana mainituin rajoituksin, nykyiseen Porvoon hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat sekä lisäksi Savonlinnan hiippakunnasta Heinolan rovastikunta kokonaisuudessaan;

Oulun hiippakunta, johon tulevat kuulumaan Kuopion hiippakuntaan nykyään kuuluvat seurakunnat;

Savonlinnan hiippakunta, johon tulevat kuulumaan siihen nykyään kuuluvat seurakunnat lukuunottamatta Heinolan rovastikuntaa, sekä Viipurin kaupungin ruotsalaista ja Viipurin saksalaista seurakuntaa; sekä

uusi hiippakunta, nimeltä

Porvoon hiippakunta, johon tulevat kuulumaan:

N y k y i s e s t ä   T u r u n   a r k k i h i i p p a k u n n a s t a:   Tuomiorovastikunnasta Turun ruotsalainen seurakunta sekä Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin seurakunnat;

Vehmaan rovastikunnasta Iniön seurakunta;

Perniön rovastikunnasta Kemiön, Vestanfjärdin, Dragsfjärdin ja Hiittisten seurakunnat;

Ahvenanmaan rovastikunta kokonaisuudessaan;

Vaasan alarovastikunnasta Mustasaaren, Raippaluodon ja Koivulahden seurakunnat, Maalahden seurakunta ynnä siihen kuuluva Petolahden kappeliseurakunta, Bergön ja Sulvan seurakunnat, Närpiön seurakunta ynnä siihen kuuluva Kaskisten kappeliseurakunta, Öfvermarkin, Korsnäsin, Pirttikylän, Lappfjärdin, Kristiinankaupunki-Tjöckin ja Sidebyn seurakunnat;

Pietarsaaren rovastikunta kokonaisuudessaan; sekä

Kokkolan rovastikunnasta Kronobyn, Terijärven ja Alavetelin seurakunnat sekä Kokkolan kaupunki- ja maaseurakunta.

N y k y i s e s t ä   P o r v o o n   h i i p p a k u n n a s t a:   Tuomiorovastikunnasta Porvoon kaupunki- ja maaseurakunta sekä Pernajan, Liljendalin, Lovisan, Lappträskin, Ruotsinpyhtään ja Sipoon seurakunnat;

Helsingin rovastikunnasta Helsingin pohjoinen ja eteläinen ruotsalainen, Sörnäisten ruotsalainen sekä Helsingin saksalainen seurakunta niin myös Helsingin pitäjän, Kulosaaren huvilakaupungin ja Espoon seurakunnat;

Raaseporin rovastikunta kokonaisuudessaan; sekä

S a v o n l i n n a n   h i i p p a k u n n a s t a   Viipurin kaupungin ruotsalainen ja Viipurin saksalainen seurakunta.

2 §.

Porvon hiippakunnan piispalla nykyään olevat edut ja oikeudet siirtyvät hiippakuntajaon voimaan tullessa Tampereen piispalle.

Porvoon tuomiokirkolle nykyään tulevat kruununkymmenykset siirretään hiippakuntajaon voimaan tullessa Tampereen tuomiokirkolle.

Uusi Porvoon hiippakunta saa osuutta asianomaisten tuomiokapitulien hoidossa olevista kirkollisista rahastoista sen mukaan kuin valtioneuvosto, kuultuaan piispainkokousta, määrää.

3 §.

Arkkipiispanistuin ja piispanistuimet sijaitsevat niissä kaupungeissa, joiden mukaan hiippakunnat nimitetään.

Nykyisen Porvoon hiippakunnan piispa sekä tuomiokapitulin asessorit, sihteeri ja notario siirretään hiippakuntajaon voimaan tullessa vastaaviin virkoihin Tampereen hiippakunnassa.

4 §.

Nykyisen Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin kirjasto ja arkisto niin myös muotokuvakokoelma ja historiallista laatua oleva irtain omaisuus siirretään Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille.

5 §.

Mitä 1 §:ssä säädetään, ei aiheuta muutosta siihen, mitä tähän asti on ollut voimassa niiden edellämainittujen seurakuntien taloudellisten asiain käsittelystä, joilla on yhteinen talous suomalaisten seurakuntain kanssa, eikä myöskään taloudellista laatua olevain asiain siirtämistä toisen tuomiokapitulin käsiteltäväksi kuin sen, jonka käsiteltäviin ne tähän asti ovat kuuluneet.

6 §.

Jos kielisuhteitten muututua joku seurakunta soveliaammin voidaan siirtää toiseen hiippakuntaan, on sen hiippakunnan tuomiokapitulin, jonka alueeseen seurakunta kuuluu, tehtävä asiasta esitys valtioneuvostolle, joka ratkaisee näin tehdyn esityksen.

Tällaisen asian voi myös opetusministeriö panna vireille ja alistaa sen valtioneuvoston ratkaistavaksi.

7 §.

Porvoon hiippakuntaan perustetaan piispanvirka, kaksi asessorinvirkaa sekä sihteerin ja notarin virat, ja ovat näiden virkain haltijat oikeutetut saamaan palkkausta vahvistetun palkkaussäännön mukaan.

8 §.

Piispan ja asessorien valitsemista varten Porvoon hiippakuntaan tulee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hyvissä ajoin ryhtyä kirkkolain säätämiin toimenpiteisiin.

9 §.

Ne välitoimenpiteestä riippuvat tai käsittelemättä olevat asiat, jotka hiippakuntajaon johdosta kuuluvat uuden hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäviin, ovat hiippakuntajaon voimaan tultua mahdollisimman pian sinne lähetettävät.

10 §.

Uusi hiippakuntajako tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1923 tai, ellei Porvoon hiippakunnan piispaa sitä ennen olisi nimitetty, piispannimitystä seuraavan kuukauden 1 päivästä lukien.

11 §.

Opetusministeriö antakoon tarpeen vaatiessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 14 päivänä heinäkuuta 1923.


Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Opetusministeri Niilo Liakka.


Katso myös[muokkaa]