Sosiaalipsykologian bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, sosiaalisen aseman, minäkäsityksen ja kouluasenteiden muuttuminen kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kasvatustieteiden tiedekunta. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-545-8.
 • Airaksinen, Jaana & Kapanen, Niina (toim.): Kaikki kurveistani. Helsinki: Turku: Like: Maan ystävät, 2000. ISBN 951-578-815-3.
 • Allardt, Monica & Sihvo, Tuire & Uusitalo, Hannu: Mitä mieltä hyvinvointivaltiosta? Suomalaisten sosiaaliturvamielipiteet 1975–1991. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus, 1992. ISBN 951-47-5754-8.
 • Aro, Laura: Minä kylässä: Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-927-8.
 • Blackmore, Susan: Meemit – kulttuurigeenit. (The meme machine, 1999.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-284-1.
 • Borg, Sami ym. (toim.): Uskonto, arvot ja instituutiot: Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981–2005. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007. ISBN 978-951-44-7037-0.
 • Cain, Susan: Hiljaiset: Introverttien manifesti. (Quiet: The power of introverts in a world that can't stop talking, 2012.) Suomentanut Lea Peuronpuro. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-910-4.
 • Canetti, Elias: Joukko ja valta. (Masse und Macht, 1960.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Loki-kirjat, 1998. ISBN 952-9646-40-2.
 • Carnegie, Dale: Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa. (How to win friends and influence people, 1936.) Suomentanut Risto Mäenpää. Uudistettu laitos, 13. painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2007. ISBN 951-0-21425-6.
 • Cialdini, Robert B.: Vaikutusvalta: Suostuttelun psykologiaa. (Influence: Science and practice, 2001.) Suomentanut Sakari Klemettilä. Helsinki: Readme.fi, 2011. ISBN 978-952-220-363-2.
 • Edmüller, Andreas & Wilhelm, Thomas: Manipulointitekniikat: Niiden tunnistaminen ja torjuminen. (Manipulationstechniken – erkennen und abwehren, 1999.) Suomennos: Sari Hellsten. Taskukirja. Helsinki: Rastor, 2004. ISBN 952-5024-57-1.
 • Elämisen taito. 1, Ihmisten välinen vuorovaikutus, miten ihmissuhteet toimivat, lapsuus. Päätoimittaja: Pirkko Lahti. Päätoimittajat: Peter Marsh ym. Suomentanut Raimo Salminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16752-5.
 • Vuorovaikutus, muutos, merkitys : sosiaalipsykologian perusteiden kriittinen tarkastelu / Antti Eskola.
 • Eskola, Jari ym. (toim.): Uudet dilemmat ja sosiaalipsykologia. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2003. ISBN 951-781-466-6.
 • Fromm, Erich: Pako vapaudesta. (Escape from freedom, 1941.) Suomentanut Markku Lahtela. Teoksen 1. painos ilmestynyt nimellä Vaarallinen vapaus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976. ISBN 951-26-1137-6.
 • Fromm, Erich: Terve yhteiskunta. (The sane society, 1955.) Suomentaneet Annikki ja Matti Kannosto. Helsinki: Kirjayhtymä, 1971.
 • Gladwell, Malcolm: Leimahduspiste. (The tipping pointt: How little things can make a big difference, 2000.) Suomentanut Heidi Hammarsten. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7158-6.
 • Goffman, Erving: Arkielämän roolit. (The presentation of self in everyday life, 1959.) Taskutieto 67. Suomentanut Erkki Puranen. Porvoo: WSOY, 1971.
 • Goffman, Erving: Vuorovaikutuksen sosiologia. Suomentanut Kaisa Koskinen. Esipuhe: Eeva Luhtakallio. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-312-8.
 • Hankamäki, Jukka: George Herbert Mead ja symbolinen interaktionismi. Tutkimus minuuden, merkitysten ja yhteiskunnan rakentumisesta. Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-538-8.
 • Jukka-Pekka Heikkilä, Harri Hyyppä ja Risto Puutio (toim.) Yhteisön lumo: systeemisiä kytkeytymisiä
 • Helkama, Klaus: Moraalipsykologia: Hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5467-9.
 • Helve, Helena: Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-536-3.
 • Hoffer, Eric: Tosiuskovainen: Ajatuksia joukkoliikkeiden luonteesta. (The true believer, 1951.) Suomentanut Auli Tarkka. Helsinki: Otava, 1968.
 • Hännikäinen, Timo: Ilman: Esseitä seksuaalisesta syrjäytymisestä. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-40-0.
 • Hänninen, Vilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4651-8.
 • Ihanus, Juhani (toim.): Kulttuuri ja psykologia. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-446-4.
 • Ihanus, Juhani: Vapauttava kieli: Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-778-0.
 • Iljuha, Olga & Tsamutali, Aleksei & Vihavainen, Timo (toim.): Monikasvoinen Suomi: Venäläisten mielikuvia Suomesta ja suomalaisista. (Mnogolikaja Finljandija: Obraz Finljandii i finnov v Rossii.) Suomentaneet Mirko Harjula ym. Kleio. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5341-2.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 1993 (3. painos 2004). ISBN 951-9066-70-5.
 • Kartastenpää, Tero & Timonen, Jani: Provo opas: Ärsyttämisen jalo taito. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40125-5.
 • Karvonen, Erkki: Imagologia: Imagon teorioiden esittelyä, analyysiä, kritiikkiä. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4152-4.
 • Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (2. painos 2005). ISBN 951-662-747-1.
 • Kohti kuulumisen maisemia : toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa / Seija Keskitalo-Foley.
 • Kettu, Katja (päätoim.): Pimppini on valloillaan: Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38121-2.
 • Konttinen, Annamari (toim.): Pää pensaaseen? Ympäristösosiologian mahdollisuuksia. Turun yliopisto. Sosiologian tutkimuksia. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-528-8.
 • Kopomaa, Timo & Peltonen, Lasse & Litmanen, Tapio (toim.): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-054-1.
 • Kuusela, Pekka: Sosiaalipsykologian maailmahypoteesit: Tieteenalan historia ja sosiaalisen konstruktionismin muodot. Kuopio: Unipress, 2002. ISBN 951-579-139-1.
 • Kuusela, Pekka & Saastamoinen, Mikko (toim.): Hyvän elämän sosiaalipsykologia: Toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. Vilma Hännisen juhlakirja. Kuopio: Unipress, 2014. ISBN 978-951-579-475-8.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla & Lahti, Pirkko (toim.): Hullun kirjoissa: Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-570-1.
 • Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija (toim.): Sosiaalinen vuorovaikutus: Rauni Myllyniemen juhlakirja. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15790-6.
 • Lahikainen, Anja Riitta ym. (toim.): Sosiaalipsykologian sukupolvet. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-405-7.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Suvaitsevaisuus. Helsinki: Väinö Tannerin säätiö, 2001. ISBN 951-98704-0-7.
 • Lambert, William: Sosiaalipsykologia. (Social psychology, 1963.) Suomentanut Ilse Koli. Jyväskylä: Gummerus, 1967 (2. painos 1971).
 • Lepistö, Vappu: Kuvataiteilija taidemaailmassa: Tapaustutkimus kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1991. ISBN 951-9297-85-5.
 • Liebkind, Karmela: Me ja muukalaiset: Ryhmärajat ihmisten suhteissa. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-448-0.
 • Mazzarella, Merete: Tähtien väliset viivat: Esseitä identiteetistä. (Linjer mellan stjärnor: Essäer om identitet, 2002.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2583-1.
 • Myllyniemi, Rauni & Helkama, Klaus (toim.): Sosiaalipsykologian näköaloja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12413-3.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 1, Elämyksiä ja läheisyyttä. Tietolipas 156. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-068-6.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 2, Historiaa ja säätelyä. Tietolipas 157. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-069-4.
 • Oksanen, Atte: Haavautuva minuus: Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6705-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Peltonen, Ulla-Maija & Stenvall, Kirsti (toim.): Myytit ja symbolit: Kirjoituksia suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Väki voimakas 5. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1991. ISBN 952-90-3265-X.
 • Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho: Hyvä tahto: Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-191-6.
 • Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho (toim.): Hyvien ihmisten maa: Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A, Tutkimuksia 31. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-493-110-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pinker, Steven: The better angels of our nature (työnimi). (The better angels of our nature: A history of violence and humanity, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2014.
 • Pirttilä-Backman, Anna-Maija ym. (toim.): Arvot, moraali ja yhteiskunta: Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Klaus Helkaman 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-936-9.
 • Pirttilä-Backman, Anna-Maija & Vesala, Kari Mikko (toim.): Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin. Department of Social Psychology, University of Helsinki, Research reports 2/1994. Perustuu Psykologia 92 -kongressin yhden sektion esitelmiin teemasta Maailmankuvasta kognitioon – kognitiosta maailmankuvaan. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, 1994. ISBN 951-45-6858-3.
 • Pulkkinen, Lea: Nuoren aikuisen elämänrakenne. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 293. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-679-854-3.
 • Puohiniemi, Martti: Arvot, asenteet ja ajankuva. Kansialanimeke: Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Espoo: Limor, 2002. ISBN 952-99016-0-7.
 • Puohiniemi, Martti: Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Arvot, asenteet ja ajankuva -tutkimus. Espoo: Limor, 2006. ISBN 952-99016-2-3.
 • Raittila, Pentti: Suomalaisnuoret ja idän ihmemaa. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-148-3.
 • Rasimus, Ari: Uudet liikkeet: Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6757-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Reich, Wilhelm: Fasismin massapsykologia. (Die Massenpsychologie des Faschismus, 1933.) Suomentanut Erkki Puranen avustajina Riitta Heikkilä ja Merja Tilanterä. Helsinki: Otava, 1973 (2. painos 1982). ISBN 951-1-00955-9.
 • Menestyjäluuseri : runsaan elämän jäljillä / Eero Riikonen, Mikko Makkonen, Gregory Smith
 • Saarikoski, Helena: Kateus, juoru, kiusaaminen: Esseitä henkisestä yhteisöväkivallasta. Helsinki: Nemo, 2006. ISBN 952-5613-29-1.
 • Sairinen, Rauno: Suomalaiset ja ympäristöpolitiikka. Kulutus, tieto, asenteet ja ympäristöpolitiikka -projekti. Tilastokeskus, Tutkimuksia 217. Helsinki: Tilastokeskus, 1996. ISBN 951-727-183-2.
 • Sennett, Richard: Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. (Respect in a world of inequality, 2003.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-143-7.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-713-7.
 • Suhonen, Pertti: Suomalaisten arvot ja politiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15280-3.
 • Suhonen, Pertti: Mielipidetutkimukset ja yhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6761-2.
 • Suoninen, Eero: Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997 (2. painos 2001). ISBN 951-44-4267-9.
 • Surowiecki, James: Joukkojen viisaus: Miksi monet ovat viisaampia kuin harvat. (The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few, 2004.) Suomentanut Arto Häilä. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-06-3.
 • Tanskanen, Eero: Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta. Helsinki: Tilastokeskus, 1997. ISBN 951-727-359-2.
 • Weckroth, Klaus: Toiminnan psykologia. Helsingissä: Hanki ja jää, 1988. ISBN 951-8916-00-4.
 • Vesala, Kari Mikko & Rantanen, Teemu (toim.): Argumentaatio ja tulkinta: Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-011-4.
 • Wilska, Terhi-Anna (toim.): Uskon asia. Nuorisobarometri 2006. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 34. Helsinki: Opetusministeriö: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiain neuvottelukunta, 2006. ISBN 952-485-221-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Virkki, Tuija: Vihan voima: Toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Teoksen aineistona on Vihan tunteet elämäni käännekohdissa -kirjoituskilpailun vihakertomukset. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-372-6.
 • Virrankoski, Osmo: Maa kallis isien: Tutkimus peruskoulun päättävien oppilaiden isänmaallisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja etnisistä ennakkoluuloista. Turku: Kirja-Aurora, 2001. ISBN 951-29-1918-4.
 • Ylijoki, Oili-Helena: Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1998 (4. painos 2004). ISBN 951-44-3766-7.

Johdantoteoksia[muokkaa]

 • Burr, Vivien: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. (The person in social psychology, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-126-7.
 • Helkama, Klaus & Myllyniemi, Rauni & Liebkind, Karmela: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita, 1998 (7. painos 2007). ISBN 951-37-2407-7.
 • Hänninen, Vilma & Partanen, Jukka & Ylijoki, Oili-Helena (toim.): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino, 2001 (2. painos 2005). ISBN 951-768-086-4.
 • Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija: Sosiaalipsykologian perusteet. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsingissä: Otava, 2000 (7. painos 2007). ISBN 951-1-16495-3.
 • Schellenberg, James A.: Sosiaalipsykologian klassikoita. (Masters of social psychology, 1978.) Suomentanut Marja Ahokas. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-456-1.

30.1301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Schwartz, Shalom H.: Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. (Cultural value orientations: Nature & implications of national differences, 2008.) Suomennos: Martti Puohiniemi. Espoo: Limor, 2011. ISBN 978-952-99016-5-4.
 • Weckroth, Klaus: Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-52-7.

30.1307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Himberg, Lea & Jauhiainen, Riitta: Suhteita: Minä, me ja muuta. Porvoo Helsinki Juva: Vastapaino, 1998 (8. painos 2008). ISBN 951-0-22007-8.

30.1309 Historia[muokkaa]

 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 30. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-081-7.
 • Koski, Sami & Rissanen, Mika & Tahvanainen, Juha: Hävityksen historiaa: Eurooppalaisen vandalismin vuosisadat. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-490-6.
 • Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa: Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-091-3.
 • Turunen, Ari: Tosi on! Valheen, vääristelyn ja vilpin historiaa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29100-5.

Katso myös[muokkaa]