Venäjänkielen käyttäminen toimituskirjoissa

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma 19.6.1902/18.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
venäjänkielen käyttämisestä toimituskirjoissa, joita antavat Suomen viranomaiset.
Annettu Helsingissä, 19 p:nä Kesäkuuta 1902.


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Samalla kuin Me tänä päivänä olemme vahvistaneet asetuksen suomen- ja ruotsinkielen käyttämisestä Suomenmaan tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, olemme Me nähneet hyväksi, lisäykseksi Armolliseen julistukseen 3 p:ltä Joulukuuta 1866, antaa tässä alempana olevat säännökset erinäisten, Suomen viranomaisten annettavain toimituskirjain laatimisesta venäjänkielellä:

1 §.

Ne ylemmät ja alemmat virkamiehet Suomessa, joiden virkatoimen hoitamiseen voimassa olevain säännösten mukaan vaaditaan venäjänkielen taitoa, kuin myöskin ne tuomioistuimet ja muut virastot, joiden jäsenten joukossa tulee löytyä sellaisia virkamiehiä, ovat velvolliset asiallisille antamaan kaikenlaatuisia asiakirjoja venäjänkielellä, jos kysymyksessä olevalle viranomaiselle kirjallisesti tahi suullisesti esitetty hakemus on tehty sillä kielellä eikä asiallinen itse ole pyytänyt asiakirjaa annettavaksi suomen- tahi ruotsinkielellä. Kaikki muut ylemmät ja alemmat virkamiehet kuin myöskin tuomioistuimet ja virastot ovat velvolliset asiakirjoihin, joita he mainitussa tapauksessa antavat asiallisille ja jotka ovat laaditut suomen- tahi ruotsinkielellä, liittämään venäläisen käännöksen, joka toimitetaan ja josta maksu suoritetaan Armollisessa julistuksessa 3 p:ltä Joulukuuta 1866 ja Armollisessa kirjeessä 23 p:ltä Tammikuuta 1867 vahvistettujen perusteiden mukaan.

2 §.

Kaikki virkakirjelmät, asiakirjat, tiedonannot ja julkipanot, jotka annetaan kunnalle tahi kyläkunnalle, jossa pöytäkirja kunnallisissa keskusteluissa tehdään venäjänkielellä, ovat niiden ylempäin ja alempain virkamiesten, joiden virkatoimen hoitamiseen vaaditaan sanotun kielen taitoa, kuin myöskin niiden tuomioistuinten ja virastojen, joiden jäsenten joukossa tulee löytyä sellaisia virkamiehiä, annettavat sillä kielellä. Muiden viranomaisten sekä ylempien ja alempien virkamiesten tulee varustaa sellaiset kirjelmät, asiakirjat, tiedonannot ja julkipanot venäjänkielisellä käännöksellä edellisessä pykälässä mainitussa järjestyksessä.


Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 19 p:nä Kesäkuuta 1902.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
CONSTANTIN LINDER.
WALD. ENEBERG.
OSSIAN BERGBOM.
E. R. NEOVIUS.
D. W. ÅKERMAN.
VALFRID SPÅRE.
EDV. BOEHM.
G. E. FELLMAN.
ARVID GENETZ.
Filip Grönvall.