16 Luku: Sotalaitokselle kuuluvan omaisuuden vahingoittaminen tai hukkaaminen; sekä kavaltaminen, petos, epärehellisyys, väärennys, varkaus, näpistäminen, ryöstö, kiristäminen ja varastetun tavaran kätkeminen eräissä tapauksissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


16 LUKU.
Sotalaitokselle kuuluvan omaisuuden vahingoittaminen tai
hukkaaminen; sekä kavaltaminen, petos, epärehellisyys,
väärennys, varkaus, näpistäminen, ryöstö, kiristäminen ja
varastetun tavaran kätkeminen eräissä tapauksissa.
134 §.

Joka tahallaan vahingoittaa tai hävittää tahi luvattomasti myy, panttaa tai muulla tavoin hukkaa hänen käytettäväkseen annettuja vaatekappaleita, aseita tai varustukseen kuuluvia esineitä, hevosen tahi sen varuksia tai rehua tai ampumavaroja taikka muuta sellaista kruunun omaisuutta, tuomittakoon virasta erotettavaksi tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi taikka järjestysrangaistukseen.

135 §.

Sotaväkeen kuuluvan henkilön, joka sotilaalta ostaa tahi pantiksi tai muuten vastaanottaa aseen tai hevosen tahi muuta sellaista tavaraa, jota hän voi epäillä kruunun omaksi, on, jos luovutukseen ei ole ollut asianomaista lupaa, heti annettava tavara lunastuksetta takaisin tai maksettava sen täysi arvo, ja on hänet sitäpaitsi tuomittava järjestysrangaistukseen.

Jos hän tiesi tavaran kruunun omaksi, antakoon sen takaisin tai maksakoon täyden arvon ja rangaistakoon häntä sen ohessa niinkuin 134 §:ssä sanotaan, ellei niin ole, että hän ottamalla vastaan tavaran on joutunut rangaistavaksi varastetun tavaran kätkemisestä tai muusta luvattomasta ryhtymisestä rikoksen kautta saatuun tavaraan.

136 §.

Jos joku sotaväkeen kuuluva henkilö anastaa kruunulle tai jollekin muulle kuuluvaa rahaa, arvopapereita tai muuta tavaraa, jonka hän toimensa puolesta tai päällystön määräyksestä on vastaanottanut hoidettavaksi, tilitettäväksi tai säilytettäväksi tahi sotaväelle jaettavaksi, tuomittakoon viralta pantavaksi tai virasta erotettavaksi taikka vankeuteen tai kuritushuoneeseen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kavalletun arvo on tuhatta markkaa suurempi tai jos tavara hänen tietensä oli aiottu sairaita tai haavoittuneita varten, ja sen puute on aiheuttanut häiriötä tarpeellisten tarvikkeiden antamisessa heille, tahi jos omaisuus oli määrätty sotakannalla olevan sotajoukon tarpeisiin taikka jos asianhaarat muuten ovat erittäin raskauttavat, rangaistakoon syyllistä kuritushuoneella enintään viideksi vuodeksi, ja upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai siviilivirkamies julistettakoon sitäpaitsi kelvottomaksi maan palvelukseen.

Jos rikollinen kykenee heti korvaamaan mitä on kavaltanut tai antamaan siitä vakuuden, rangaistakoon virasta erottamisella taikka vankeudella tai kuritushuoneella enintään kolmeksi vuodeksi.

Jos hän, salatakseen kavaltamisen, on kirjoittanut väärän tai väärentänyt tililaskun tai tilikirjan tai kätkenyt tai salannut tililaskun tai tilikirjan tahi muun sellaisen asiakirjan tahi esittänyt tililaskun tai tilikirjan otteen tai sellaiseen kuuluvan todisteen, jonka hän tiesi vääräksi, tuomittakoon, vaikka hän heti korvaa mitä on kavaltanut tai antaa siitä vakuuden, kuritushuoneeseen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi sekä olemaan kelvoton maan palvelukseen tai menettämään kansalaisluottamuksensa.

137 §.

Joka tahallaan hävittää tai vahingoittaa kruunun tai jonkun muun omaisuutta, joka on uskottu hänelle hänen toimensa puolesta, tahi vähentää sellaisen arvoa, tai luvattomasti, tehdäkseen vahinkoa, johtaa muuanne sähkövirtaa sähkölaitoksesta, joka kuuluu sotavoimalle tai on tarkoitettu sen tarpeisiin käytettäväksi, tuomittakoon viralta pantavaksi tai virasta erotettavaksi taikka vankeuteen tai kuritushuoneeseen enintään kahdeksi vuodeksi, taikka, jos tavara hänen tietensä oli aiottu sairaita tai haavoittuneita varten sekä sen puute on aiheuttanut häiriötä tarpeellisten tarvikkeiden antamisessa heille taikka oli määrätty sotakannalla olevan sotajoukon tarpeisiin, kuritushuoneeseen enintään viideksi vuodeksi.

Jos vartiomies tai muu sotilas, joka on määrätty vartioimaan kruunun tai muuta omaisuutta, sitä tehdessään on tahallaan hävittänyt tai vahingoittanut tai tahallaan antanut toisen hävittää tai vahingoittaa sitä omaisuutta, jota hänen tuli suojella, tuomittakoon, ellei rikos muun lainkohdan mukaan ole ankarammin rangaistava, kuritushuoneeseen enintään kuudeksi vuodeksi.

Jos sotilas tahallaan hävittää tai vahingoittaa esimiehen omaisuutta tai sellaista tavaraa, jota hänen palveluskumppaninsa, jonka kanssa hän yhdessä asuu, asunnossaan säilyttää, rangaistakoon vankeudella taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeudella enintään kuudeksi kuukaudeksi tahi järjestysrangaistuksella.

Jos sotilas muuten on tahallaan hävittänyt tai vahingoittanut sotavoimalle kuuluvaa omaisuutta, olipa se tapahtunut yleistä vaaraa tuottavalla rikoksella tai muulla tavoin, taikka tehnyt sellaisen rikoksen rangaistavan yrityksen tai valmistelun, tuomittakoon yleisen lain mukaan, ellei rikoksesta ole muualla tässä laissa säädetty erityistä rangaistusta.

138 §.

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai toista vahingoittaakseen väärentää tai tahallaan hävittää, vahingoittaa, kätkee tai salaa tililaskuja, tilikirjoja, todisteita tai muita sotavoimaa koskevia asiakirjoja, jotka hänen toimensa puolesta tai päällystön määräyksestä on hänelle uskottu tai ovat hänen saatavissaan, tuomittakoon kuritushuoneeseen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi sekä menettämään kansalaisluottamuksensa.

Jos rikos tehdään sellaisetta tarkoituksetta tai jos joku on väärentänyt tai hävittänyt sotalaitosta koskevan asiakirjan, jota ei ole hänelle uskottu tai joka ei ole hänen saatavissaan niinkuin 1 momentissa sanotaan, tahi sellaista vahingoittanut taikka kätkenyt tai salannut sellaisen, rangaistakoon syyllistä yleisen lain mukaan; tuomittakoon rikollinen myöskin, kun asianhaarat antavat siihen aihetta, viralta pantavaksi tai virasta erotettavaksi.

139 §.

Joka väärentää sotavoimalle aiottuja elintarpeita tai lääkkeitä, niin että ne käyvät hengelle tai terveydelle vahingollisiksi, tai tietäen sellaisen väärennyksen tapahtuneen, toimensa puolesta ottaa ne vastaan tai antaa ne käytettäväksi, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi ja, jos joku siitä sai vaikean ruumiinvamman, kuritushuoneella vähintään kuudeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Jos joku siitä kuoli, tuomittakoon rikollinen kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Kaikissa näissä tapauksissa on syyllinen myöskin tuomittava kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

140 §.

Jos se, jonka tulee ottaa vastaan sotalaitokselle hankittuja tarvikkeita, on kuittiin tai ilmoitukseen, jonka nojalla niistä on rahaa maksettava, petollisessa tarkoituksessa merkinnyt, että tarvikkeita on toimitettu enemmän, toisenlaisia tai paremmanlaatuisia kuin mitä on tapahtunut, tai että hankinta on täytetty määräajassa, vaikkakin se on tapahtunut myöhemmin, ja jos tarvikkeiden hankkija sellaisen väärän ilmoituksen johdosta saa maksun siitä, mitä hän ei ole hankkinut tai on hankkinut huonompaa, kuin mitä hänen piti hankkia, tai ilman että siitä sopimuksen mukaan on tehty vähennystä viivytyksen tähden, tuomittakoon maksutodisteen tai ilmoituksen antaja kuritushuoneeseen enintään neljäksi vuodeksi tai vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi sekä, kun asianhaarat antavat siihen aihetta, kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

141 §.

Jos vartiomies tai muu sotilas, joka on määrätty vartioimaan kruunun tai muuta omaisuutta, sitä tehdessään on varastanut tai tahallaan antanut toisen varastaa jotakin siitä tavarasta, jota hänen tuli suojella, tuomittakoon kuritushuoneeseen enintään kuudeksi vuodeksi.

Sotilasta, joka esimieheltään varastaa tavaraa tai rahaa tai palveluskumppanilta, jonka kanssa hän yhdessä asuu, anastaa jotakin, jota tämä asunnossaan säilyttää, tahi siltä, jonka luokse hänet on majoitettu, anastaa tavaraa tai rahaa, rangaistakoon, jos anastetun määrä tai arvo on kahtakymmentä markkaa suurempi, kuritushuoneella enintään kolmeksi vuodeksi. Jos anastus on yleisen lain mukaan katsottava törkeäksi varkaudeksi, olkoon rangaistus kuritushuonetta enintään viisi vuotta. Jos määrä tai arvo on kaksikymmentä markkaa tai sitä pienempi, tuomittakoon rikollinen vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi taikka järjestysrangaistukseen. Jos se, joka sellaisesta näpistämisestä on rangaistu, uudestaan joutuu siihen syypääksi, on hän pidettävä ja rangaistava ensi kerran varastaneena.

Jos joku toistamiseen tekee sellaisen varkauden, josta tässä pykälässä mainitaan, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Jos sellainen varkaus tehdään kolmannen kerran, olkoon rangaistus kuritushuonetta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta.

Joka on joutunut vikapääksi rangaistukseen sellaisesta varkaudesta, mikä tässä on mainittu, on myöskin tuomittava kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

Tässä pykälässä mainitun rikoksen yritys on rangaistava.

142 §.

Jos joku, saadakseen omaisuutta, joka kuuluu sotalaitokselle tai on tarkoitettu sen tarpeisiin käytettäväksi tai joka kuuluu yksityiselle sotilaalle, tekee itsensä syypääksi kavaltamiseen, varkauteen tai näpistämiseen muissa kuin edellä tässä luvussa mainituissa olosuhteissa tahi murtoon, ryöstöön tai kiristämiseen taikka näiden rikosten rangaistavaan yritykseen, tai jos joku on syypää sellaisen omaisuuden saamiseksi tehtyyn petokseen tai sen yritykseen taikka sellaisen omaisuuden, jos se on rikoksen kautta saatu, kätkemiseen tai muuhun luvattomaan ryhtymiseen siihen, rangaistakoon yleisen lain mukaan.

Varkaudesta tai näpistämisestä, niinkuin yleisessä laissa on säädetty, on rangaistava sitäkin, joka, anastaakseen sitä itselleen tai toiselle, luvattomasti johtaa muuanne sähkövirtaa sähkölaitoksesta, joka kuuluu sotalaitokselle tai on tarkoitettu sen tarpeisiin käytettäväksi.


Katso myös[muokkaa]