Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta (1989)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 169/1989


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen
14 ja 15 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989
_______________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen (74/18) 14 §:n 2 momentti ja 15 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 14 §:n 2 momentti ja 15 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa asetuksessa (434/87) ja 15 §:n 2 momentti 15 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (180/85), näin kuuluviksi:

14 §

Virkavapautta korkeimman oikeuden jäsenelle myöntää korkein oikeus. Jos jäsen tarvitsee pitemmäksi ajaksi kuin yhteensä kolmeksi kuukaudeksi vuodessa muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, korkeimman oikeuden on toimitettava virkavapaushakemus oman lausuntonsa ohella tasavallan presidentin ratkaistavaksi.

15 §

Virkavapautta kansliapäällikölle ja muulle esittelijälle myöntää korkein oikeus. Jos kansliapäällikkö, esittelijäneuvos tai oikeussihteeri tarvitsee pitemmäksi ajaksi kuin yhdeksi vuodeksi muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, korkeimman oikeuden on toimitettava virkavapaushakemus oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Korkein oikeus voi määrätä sijaisen hoitamaan 1 momentissa tarkoitettua virkaa virkavapauden ajaksi ja ottaa tällaiseen virkaan väliaikaisen hoitajan. Presidentti määrää kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta tämän ollessa estynyt muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta syystä.

- - - - - - - - - - - - - - -

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.


Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Matti Louekoski