Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 180/1985


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1985
_______________


  Oikeusministerin esittelystä

kumotaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen 7 a §,

sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1957 annetussa asetuksessa (414/57), sekä

muutetaan 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti sekä 15 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 15 §:n 2 momentti mainitussa 12 päivänä joulukuuta 1957 annetussa asetuksessa sekä 15 §:n 1 momentti 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa asetuksessa (267/73), näin kuuluviksi:

6 §

Korkeimman oikeuden esittelijöinä on kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia sekä vanhempia ja nuorempia oikeussihteerejä.

- - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen ja oikeussihteerin nimittää tasavallan presidentti korkeimman oikeuden esityksestä, kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen virkaa haettavaksi julistamatta ja oikeussihteerin viran oltua korkeimmalta oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa haettavaksi julistettuna. Samassa ajassa haettavaksi julistetaan ne korkeimman oikeuden virat, jotka oikeus itse täyttää.

- - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Kansliapäällikölle, esittelijäneuvokselle, oikeussihteerille ja muulle esittelijälle myöntää virkavapautta korkein oikeus, kansliapäällikölle, esittelijäneuvokselle ja oikeussihteerille kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukaudenajaksi vuodessa. Jos kansliapäällikkö, esittelijäneuvos tai oikeussihteeri tarvitsee virkavapautta enemmän, on korkeimman oikeuden lähetettävä virkavapausanomus oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Korkein oikeus voi määrätä sijaisen hoitamaan 1 momentissa tarkoitettua virkaa. Presidentti määrää kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta tämän ollessa estynyt muusta kuin 1 momentissa mainitusta syystä.

- - - - - - - - - - - - - - -

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.


Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1985


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Christoffer Taxell