Elisabetin manifesti

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Manifest

 
Venäjän keisarinna Elisabetin antama manifesti vuodelta 1742.


[s. 1]

Manifest.

Jumalan Armost
Me ELISABETH Ensimeinen

Kaysarinna ja Yxinhaldia coco wänäjän maan Ylitze, rc.[huom. 1] rc. rc.

TEemmen tämän cansa tiettäwäxi yhtäisesti caikille, ja itze cullengin Sädylle ja Manasuwaisille erinomaisesti, cocko Suomen Ruchtinacunnas.

Cuinga wärällä tawalla ja muodolla Ruotzin Waldacunda jo mutamia ajastaickoia owat ylös ajattellet sota Wänäjän Waldacunda wastan, ja nyt wihdoin Sota asens Meitä wastan asettanet, sen cuoco Mailma ja itze Ruotzin Waldacunnan alimmaiset jolla puhdas ymmärrys ja pärän Ajatus on, hawaitze ja eij wastan sanoa taida, ja on pitckällinen sälitös elli edes asettaminen nijn paljon wähembi tarpellinen, cuin jå tämän sodan alussa Wänäjän Sota aset Jumalan Siunauxen cautta owat sälckiäst osottanet, ättä Jumala wäria Edes ottamisia coskan auta, ja wäris Rijdois ja capinois ainoastans totuden ja oickeuden puolen Hänen awullans ja Woimallisel-cädelläns aina tucke ja autta. Me olemme sisällen astumisesza Meidän Käysarilliselle Parindö ijstumelle nijn hyfwin uskollisesza tåiwosza mäidan Naburimme cansa Rauhasza ja ystäwydeszä elä, ja mäijdän alimmaisemme sisällisellä ja ulckonaisellä lewollisudella meidän Waldacunnaszam pysywäijseszä hywäszä tilasza wahwista ja edesautta, cuin myös erinomaisest Meidän Naburim Ruotzin Waldacunda häidän alimmaisians wastan alati hyfwätachtoisudem tämän pällä seisowaisen Sodan ja sen pälle seuramisen Mollemmin puolin Alimmaisten lisändywäistä turmellusta ja wiattoman weren ulos wuodattamista murhella pärän ajatellut, ja sillä wällillä meidän puoleldam emme jälcken jättänet, caickella mahdollisella tawalla murhetta pitä, että tämä Sodan tuli, ja Jumalalle celpamatoin hyödytöin Wihollisuus loppuns sais, ja jällens Rauhan edes asettamisen Cauta, se ändinen Naburillinen Ystäwys ja Caickillen hyödyllinen lewollisus yhden pysywäisen ja wahwan perustuxen pälle asetetuxi ja pätetyxi tulis. Me olemme mäidän Rehellisen ja hyfwän tachtoisudem tämän terwellisen edes ottamisen tähden, caikella ahckerüdella caikein selckiämmällä tawalla edes asettanut ja ämme ensingän jälcken jättenet, ånnelisen sodan pällä seisoes ylös-pidätettä, ja näljä cukautta Rauhan edes asettamisen pälle Ruotzin puolelda turhan odottanut, ja sillä wällilä Ruotzin alimmaisille caikisza tiloisza caikinainen ystäwys ja rackaus osotettu, ja caickella tawalla ahckeroinut Rauha asetta ja pättä, sinä toiwos, että Ruotzin Crunu sitä wastan Rauhan [s. 2]suostutettu olis, että sillä muotu yhteisen tuotisen edes ottamisen Cauta poies estä sen wahingollisen turmelluxen wijattomista alimaisista ja Macunnista ja caiki Sodan warat ajallans estetyxi, ja yxi Jumalalle kelpawainen ja otollinen Rauha pätetyxi tulis.

Me olemme tästä mäidän hyfwän tachtoisudem toiwotuxes nijn paljon enämmen wahwistetut, cuin tiettäwä on, että tain caldainen wära ja perustamatoim Sota eij caickein Sätyin ja alimaisten yhteisellä suosiolla Ruotzin Waldammalda alotettu ole, mutta suri osa sitä wastan seisonet, nijn cuin ne, jotcka pärän ajatellet mingen wahingollinen hyödytys taincaldaisen wärän Sodan alotomisen pälle Seurawa on, ne tunnotomat edes ottamisest sen caldaisilda Ihmisildä, jotcka Rauhan itze tahdolla Rikonet, ja yhteisen Isänman Lewollisuden erin omaisen pälle catzomisen ja oman hyödytyxen tähden wastamattomalla tawalla ylos uhrannet, ja nijn luonnellisella muodolla nijden samain seas So-Men asuwaiset löyty, jolla nijn paljon änämbi on sy toiwotta pickaista Sodan putosta, coska he häidän hywydens cansa tälle Sodan ajalla caickein ensin owat waditut ulos seysoman wijattomast caickniasta waiwa, turmellusta ja häwitöstä; Mutta me sen häidän cärsinen wahingon Christellisella armachtamisella surest ja nijn paljon ännämmen Sydämmen johdattain, cuin Mö Meiden Rauha Rackastawaista aiatuxestam emme ole aiwoitetut Mäidän Woimam ulosläwittämän, ja wielä enämmen mata siselle otta, ja Ruotzin Waldacunnalda ijckänäns mitän anonet paitzi yhtä uskollista Naburin Sowindo ja ystäwyttä;

Njn olemme Me wastoin mäidän omatachtom seurawaista ja pällä seisowaista wahingollista sota ja wären wuodatusta, ja coska mäidän hyfwä Rauhan toiwotuxem ey mitän wojnut matckansatta, waditut maidän Sotajouckom udestans-jällens Somen man Rajoillen sisälle astua anda, ja on mäiden hyfwä ajatuxem, että tämä mäidän Sotajouckom, ey jota cuta häwitämän elli waiwaman sinne tullut, tiettäwäxi tähdän kaickille Sädyille ja asuwaisille Somen Ruchtinacunnas tämän Declarationin ja Manifestin cautta, njnmyös caickille yhteisest ja itze cullengin erinomaisest hyfwän tachtoisudest Silmäin äten asetetan, häidin ja häidän Isäes man hyödytys caickein woimallisemmalla tawalla luwaten, että jos he täszä Sodas alallans ja lewos itzens pidättäwet, ja Sodan warustamisest ja edes ottamisest itzens poies pidättä, ja eij wainollisudella itzens mäidän Suota jouckom wastan cäytä, ja eij yhdesäckän cappalesa Ruotzin Armeialle apua osota, mutta mäidän cansam naburillisesza ystäwydeszä ja Rauhas eläis, osottain sen itze työszä; Ja njn Sencaldaises tilas mäidän puoleldam Sädyt ja asuwaiset Somen Ruchtinacunnas pitä warjellux tuleman, ja njn jocainen täydellisest nautitzeman hyfwydens ja tawarans ja caickesta rasituxesta wapachdettu oleman, ja häitä siellä, mäidän warjelluxem alla caickella tawalla suojella, me wielä meidän uskollisen ajwotuxem jälcken, että me patzi sita ey jalan leweyttä werasta matta halaja, mielelläm Suomme, ja caickilla curilla sihen awollinen olla, että usein njmitetty Sumen Ruchtinacunda, jos se itzens Ruotzin wallan allda poies eroittaman ajwoitettu on, ja eij tästä edes nijn cuin nyt nijden mutamain Personain oman hyödytyxen pälle catzomisen tähden tapachtunut on, turmelewaisen Sodan ale annettu, nijncuin yxi wapa ja eij cennengän wallan alla olewianen ma häidän omainne tyköna itze cäskenänne ylös asetta hallituxen Sädyn, säncaldaisen perustuxen pälä ja sen caldaisen oickias Wapauxes pysy, nijn cuin se häidan omaxi hyödytyxexi ja alati pysywäisexi wahwistuxexi, ja sen saman häidän oman tachtons päran asetetan, ja itze toiwåtta taitawat.

Josza siwussa me häillen awuxi ja ylöes pitämisexi täszä häidan udes edes ottamiseszans cackisza tiloisza, coska ja cuinga he itze tachtowat meidän Sota jouckollam caickel rackaudel warjella ja autta tahdom, tällä tawalla [s. 3]ja näjden weli cappalten cautta taita Suomen ma, jos hee edes njmitetyllä tawalla ylös asettawat yhden oman wapan Hallituxen, ålla yxi raja Wänäjän ja Rutzin Waldacunnan wälillä, ja sillä muotå tulla Wapahdetuxi caickest Lewottomudest ja wajwast, jonga Ruotzin Waldacunda häillen matckansatta, sen Mäidän welilläm lickisen Naburillisuden tähden, ja eij taida Ruotzin Crunu ojckeudella jos he mutain owat aickonet sisälle cäyda ja pitä yhtä totista ystäwyttä Wänäjän Waldacunan cansa tätä edes asetusta wastan itzens asetta. Ja njn tahdomme Me meidan puoleldam Somen Ruchtinacunnan Sädyille yhdellä uskollisella Mäidän caickein armollisemman lupauxem jälcken, caickein julckisemmalla tawalla sanoa ja luwata, että itze tyosza häidän oman toiwåns ja anomuxens jälcken caicksza tiloisza osotta heille yhden uskollisen awun; Mutta jos wastoin. Mäidän paremba toiwom tämä Mäidän hyfwätachtoisudem Somen Ruchtinacunnalda eij wastan otetuxi tulis, mutta jos edellä nimitetyt Somen man asuwaiset ajattelemattomudest omast mielest tämän pällä säystowaisen Suodan alla Mäita ja Mäidän Suotajouckom wastan itzens asettaisit, ja Ruotzin Armejalla awulliset olisiwat; Njn olemme Me wastoin Mäidän oma armollista aickomistam waditut, usein njmitetyn Ruchtinacunnan Tulen ja Mieckantäran cautta häwittämän, jonga Me caickelle tämän Mäidan Manifestim cautta olemme cäskenyt ilmoittaman ja tiettäwäxi teckemän.

Annettu Mosccous d. 18 Martii Cussa 1742. L.S. Elisabeth.

Lisätyt viitteet[muokkaa]

  1. Luetaan etc., ja niin edellen. Fraktuurakirjoituksessa lyhenne kirjoitettiin r-kirjaimen n. s. r rotunda -variantilla.

Aiheesta muualla[muokkaa]

Wikipedia
Wikipedia