Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1919 vuoden valtiopäivät N:o 21.


Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi
Suomen Hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta.


  Sen ehdotuksen mukaan Suomen Hallitusmuodoksi, jonka Hallitus tämän toukokuun 13 päivänä on antanut Eduskunnalle, annetaan ne säännökset, jotka ovat tarpeen sanotun hallitusmuodon täytäntöönpanemiseksi, lailla. Tämän johdosta Hallitus on valmistanut ja antaa nyt Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan lakiehdotuksen, josta Korkein oikeus on antanut lausuntonsa, nimittäin:


L a k i
Suomen Hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta.


  Sittenkuin on hyväksytty ja tänä päivänä vahvistettu Suomen Hallitusmuoto, säädetään sen täytäntöönpanemisesta täten, Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, seuraavaa:

1 §.

Niin pian kuin tänä päivänä vahvistettu Suomen Hallitusmuoto on julkaistu ja siten tullut voimaan, toimittaa Eduskunta viipymättä tasavallan presidentin vaalin.

Ensimäisen presidentin toimiaika päättyy maaliskuun 15 päivänä kuudentena vuonna sen jälkeen kuin hän valittiin, sitä vuotta lukuunottamatta, jona vaali toimitettiin.

2 §.

Siihen saakka kuin presidentti on valittu ja astunut toimeensa, suorittaa hänen tehtävänsä valtionhoitaja.

3 §.

Virkaan astuttuaan presidentti kutsuu ja määrää jäsenet valtioneuvostoon.

4 §.

Kunnes valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärä ja yleinen toimiala ovat vahvistetut lailla sekä tarkemmat säännökset asiain jaosta ministeriöiden kesken ja valtioneuvoston muusta järjestysmuodosta ovat annetut asetuksella, jatkuu valtioneuvoston toiminta nykyisessä muodossaan.

5 §.

Virkaehdotuksesta, jonka viranomainen on Hallitusmuodon 86 §:n mukaan tehnyt, on lupa valittaa ylempään viranomaiseen. Virkanimityksestä, joka mainitaan Hallitusmuodon 85 §:ssä, ei valittamista eikä kantelua sallita, ellei kannella sellaisesta tuomiovirheestä kuin Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 21 §:ssä sanotaan.

6 §.

Kaikki ne asiat, jotka valtioneuvosto tätä ennen on ollut oikeutettu päättämään, ovat valtioneuvoston vastedeskin, kunnes siitä toisin säädetään, lopullisesti ratkaistavat, mikäli niitä ei Hallitusmuodossa taikka muussa laissa tai asetuksessa ole presidentille pidätetty eikä myöskään alemmalle viranomaiselle uskottu. Oikeuskanslerin tehtävät jäävät niinikään edelleenkin oikeuskanslerille.

7 §.

Sellaiset erivapaushakemukset avioliittoasioissa, jotka Korkein oikeus tähän asti on ratkaissut, ovat Korkeimman oikeuden edelleenkin ratkaistavat, kunnes uusi lainsäädäntö avioliiton päättämisestä ja purkamisesta saadaan aikaan.

8 §.

Presidentin ratkaistavia ovat irtolaisuudesta yleiseen työhön määrättyjen henkilöiden hakemukset armosta tulla siitä vapautetuiksi taikka, ennen työajan loppua, irti lasketuiksi.

9 §.

Kunnes sellainen laki kuin Hallitusmuodon 88 §:n 2 momentissa säädetään, on saatu aikaan, jää muiden virkamiesten kuin tuomarien oikeudesta pysyä virassaan voimaan, mitä siitä nykyisin on säädetty.

10 §.

Siihen asti kuin lailla toisin säädetään, voidaan tarpeen vaatiessa, Hallitusmuodon 81 §:n säännöksestä poiketen, myöskin ulkomaan mies ottaa Suomen sotilasvirkaan.


Helsingissä, toukokuun 23 päivänä 1919.


Valtionhoitaja
MANNERHEIM.


Oikeusministeri Söderholm.


Katso myös[muokkaa]