Kirjallisuutta kielitieteestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

87 Kielitiede[muokkaa]

 • Este pais 1-2
 • Slaavien kirjalliset traditiot
 • Vaivatonta venäjää matkailijoille
 • Kapusta
 • Ad fontes 2
 • Latinaa liikemiehille
 • Clavis latina 1
 • Latina ja Eurooppa
 • Puhetta tukevat ja korvaavat
 • Viittomakieli
 • Elävä kieli
 • Anhava, Jaakko: Maailman kielet ja kielikunnat. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (3. painos 2005). ISBN 951-662-734-X.
 • Auerbach, Erich: filologiaa käsitteleviä esseitä (työnimi). Suomentanut Harry Lönnroth ja työryhmä. , tulossa.
 • Blomstedt, Jan: Retoriikkaa epäilijöille. S. 235–256: Retoriikan sanasto. Sanaston toimittanut Jari Kauppinen. Helsinki: Loki-kirjat, 2003. ISBN 951-825-007-3.
 • Brattico, Pauli: Biolingvistiikka: Johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-050-3.
 • Cameron, Deborah: Sukupuoli ja kieli: Feminismi ja kielentutkimus. (Feminism & linguistic theory, 1992.) Suomentanut Riitta Oittinen ja työryhmä. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-009-0.
 • Granqvist, Kimmo: Rapautuva kieli: Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-419-4.
 • Haavisto, Sanna ym. (toim.): Kielikuvitusta: Tekstit ja metaforat todellisuuden rakentajina. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1998. ISBN 951-45-8252-7.
 • Haddington, Pentti & Sivonen, Jari (toim.): Kielentutkimuksen modernit klassikot: Kognitiivinen ja funktionaalinen kielitiede. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-135-7.
 • Harvilahti, Lauri ym.: Metafora: Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Uusintapainos (1. painos 1992). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, . ISBN 951-746-417-7.
 • Hassinen, Sirje: Lapsesta kasvaa kaksikielinen. Helsinki: Finn Lectura, 2005. ISBN 951-792-196-9.
 • Hayakawa, S. I.: Ajattelun ja toiminnan kieli. (Language in thought and action, 1949.) Suomeksi toimittanut Jorma Toivainen. 4. painos (1. painos 1966). Helsinki: Otava, 1974. ISBN 951-1-02547-3.
 • Heikkinen, Vesa & Mantila, Harri & Varis, Markku (toim.): Tuppisuinen mies: Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-052-X.
 • Häkkinen, Kaisa: Kielitieteen perusteet. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994 (7. painos 2007). ISBN 51-717-820-4.
 • Idström, Anna & Sosa, Sachiko (toim.): Kielissä kulttuurien ääni. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-129-2.
 • Itkonen, Erkki: Kieli ja sen tutkimus. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Itkonen, Esa: Kielitieteen kääntöpuoli: Kirjoituksia vuosilta 1963–1999. Turku: Turun yliopisto, yleinen kielitiede, 1999. ISBN 951-29-1470-0.
 • Itkonen, Esa: Maailman kielten erilaisuus ja samuus. Osa 1. 3. uudistettu ja laajennettu painos. Turku: Turun yliopisto, yleinen kielitiede, 2008. ISBN 978-951-29-3473-7.
 • Itkonen, Esa: Maailman kielten erilaisuus ja samuus. Osa 2. 3. uudistettu ja laajennettu painos. Turku: Turun yliopisto, yleinen kielitiede, 2009. ISBN 978-951-29-4188-9.
 • Johansson, Marjut & Nuolijärvi, Pirkko & Pyykkö, Riitta (toim.): Kieli työssä: Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-265-7.
 • Johansson, Marjut & Pyykkö, Riitta (toim.): Monikielinen Eurooppa: Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-948-2.
 • Joki, Aulis J.: Maailman kielet. 3. korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-349-0.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 1993 (3. painos 2004). ISBN 951-9066-70-5.
 • Juusela, Kaisu & Nisula, Katariina: Helsinki kieliyhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopisto, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 952-10-3348-7.
 • Kalliokoski, Jyrki & Kotilainen, Lari & Pahta, Päivi (toim.): Kielet kohtaavat. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-081-3.
 • Karlsson, Fred: Yleinen kielitiede. Uudistetun laitoksen 3. painos (1. uudistettu painos: Yliopistopaino, 1998). Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-071-8.
 • Kauppinen, Anneli & Laurinen, Leena: Tekstejä teksteistä: Muisti- ja tekstilingvistiikan sovelluksia asiatekstien referoinnin problematiikkaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-381-4.
 • Laitinen, Lea & Nuolijärvi, Pirkko & Saari, Mirja (toim.): Leikkauspiste: Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-659-7.
 • Lappalainen, Hanna & Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria (toim.): Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-170-4.
 • Ilkeilyn kahdet kasvot / Pirkko Muikku-Werner.
 • Muikku-Werner, Pirkko & Julkunen, Kyösti (toim.): Kielten väliset kontaktit: AFinLAn vuosikirja 1995. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1995. ISBN 951-9388-41-9. Teoksen verkkoversio.
 • Mälkiä, Matti & Stenvall, Jari (toim.): Kielen vallassa: Näkökulmia politiikan, uskonnon ja julkishallinnon kieleen. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4124-9.
 • Mäntynen, Anne & Shore, Susanna & Solin, Anna (toim.): Genre – tekstilaji. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-855-5.
 • Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne: Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-243-5.
 • Piippo, Irina & Vaattovaara, Johanna & Voutilainen, Eero: Kielen taju. Kieli, asenteet ja ideologiat. Helsinki: Art House, 2016. ISBN 978-951-884-540-2.
 • Raukko, Jarno & Östman, Jan-Ola: Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. University of Helsinki, Department of General Linguistics, Publications no. 25. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6671-8.
 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kielenoppimisen kysymyksiä 1. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0621-3.
 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kieli, diskurssi & yhteisö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2000. ISBN 951-39-0664-7.
 • Sakaranaho, Tuula (toim.): Retorinen tutkimus uskontotieteessä. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2001. ISBN 951-45-9891-1.
 • Saukkonen, Pauli: Maailman hahmottaminen teksteinä: Tekstirakenteen ja tekstilajien teoriaa ja analyysia. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-509-6.
 • Tainio, Liisa (toim.): Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-013-9.
 • Tekniikan sanastokeskus r.y (toim.): Sanastotyön käsikirja: Soveltavan terminologian periaatteet ja työmenetelmät. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto: Tekniikan sanastokeskus, 1988. ISBN 951-9337-66-0.
 • Tiittula, Liisa: Puhuva kieli: Suullisen viestinnän erityispiirteitä. Helsinki: Finn Lectura, 1992. ISBN 951-8905-66-5.
 • Viitekehykset, hahmontunnistusprosessit ja luonnollinen kieli: Esitelmätilaisuus Helsingissä 16.1.1982. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1982. ISBN 951-95263-7-4.
 • Vuorela, Toivo (toim.): Kielen opissa: Tutkielmia kielitieteen alalta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1957.
 • Öhmann, Emil: Kieli ja kulttuuri: Kielitieteen peruskysymyksiä. 3. painos (1. painos 1947). Helsinki: Otava, 1964.

87.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Airola, Anu & Koskinen, Heikki J. & Mustonen, Veera (toim.): Merkillinen merkitys. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-785-4.
 • Allwood, Jens, Andersson, Lars-Gunnar & Dahl, Östen: Logiikka ja kieli. (Logik för lingvister, 1972). Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta Logic in linguistics, 1979. Suomentanut Paavo Siro. 2. painos (1. painos 1980). Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-020-5.
 • Fiske, John: Merkkien kieli: Johdatus viestinnän tutkimiseen. (Introduction to communication studies, 1990). Tampere: Vastapaino, 1992 (8. painos 2005). ISBN 951-9066-55-1.
 • Häkkinen, Kaisa & Koski, Mauno (toim.): Näkökulmia semantiikkaan: Esitelmätilaisuus Helsingissä 21.1.1983. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1983. ISBN 951-95263-9-0.
 • Heinämaa, Sara (toim.): Merkitys. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 45. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3309-2.
 • Hintikka, Jaakko: Kieli ja mieli: Katsauksia kielifilosofiaan ja merkityksen teoriaan. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06757-5.
 • Hirvonen, Ari & Tuori, Kaarlo (toim.): Oikeus, kieli ja kritiikki. Helsinki: Helsingin yliopisto, julkisoikeuden laitos, 1990. ISBN 951-45-5202-4.
 • Hoikkala, Tommi (toim.): Kieli, kertomus, kulttuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-435-9.
 • Kukkonen, Pirjo: Kielen silkki: Hiljaisuus ja rakkaus kielen ja kirjallisuuden kuvastimessa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-146-5.
 • Kukkonen, Pirjo (toim.): Kielen ja kulttuurin dialogia. Kouvola: Helsinki: Helsingin yliopisto, Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-45-6610-6.
 • Lehtinen, Tapani & Shore, Susanna (toim.): Kieli, valta ja eriarvoisuus: Esitelmiä 18. kielitieteen päiviltä. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1991. ISBN 951-45-5927-4.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma: Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. 5. painos 2004. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-007-4.
 • Leiwo, Matti & Luukka, Minna-Riitta & Nikula, Tarja: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos, 1992. ISBN 951-680-773-9.
 • Lotman, Juri: Merkkien maailma: Kirjoitelmia semiotiikasta. Suomennosvalikoima. Suomentaneet Erkki Peuranen, Paula Nieminen ja Jukka Mallinen. Helsinki: SN-kirjat, 1989 (2. tarkistettu painos 1990). ISBN 951-615-708-4.
 • Luukka, Minna-Riitta: Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä: Funktionaalinen ja yhteisöllinen näkökulma tieteen kielen interpersonaalisiin piirteisiin. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0635-0.
 • Moore, Christopher J.: Oudot sanat. (In other words: A language lover’s guide to the most intriguing words around the world, 2004.) Suomentanut Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20808-X.
 • Heinämaa, Sara (toim.): Merkitys. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 45. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3309-2.
 • Ojutkangas, Krista & Larjavaara, Meri & Miestamo, Matti & Ylikoski, Jussi: Johdatus kielitieteeseen. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-32577-3.
 • Ravila, Paavo: Totuus ja metodi: Kielitieteellisiä esseitä. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kieli, diskurssi & yhteisö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2000. ISBN 951-39-0664-7.
 • Saussure, Ferdinand de: Yleisen kielitieteen kurssi. (Cours de linguistique générale, 1916.) Suomentaneet Leevi Lehto ja Tommi Nuopponen. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-214-5.
 • Sivenius, Pia: Avautua solmuun: Naisnäkökulma ja miehinen diskurssi. Helsinki: Gaudeamus, 1984. ISBN 951-662-365-4.
 • Skutnabb-Kangas, Tove: Vähemmistö, kieli ja rasismi. (Minoritet, språk och rasism, 1986.) Tove Skutnabb-Kangas apunaan Ilka Kangas ja Kea Kangas. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-426-X.
 • Suojanen, M. K. & Suojanen, Päivikki (toim.): Sosiolingvistiikan näkymiä. Helsinki: Gaudeamus, 1982. ISBN 951-662-321-2.
 • Suominen, Vesa: Dokumentaarisen viestinnän semiologiaa: Käsitteellinen luonnos. Tampere: Tampereen yliopisto, Kirjastotieteen ja informatiikan laitos, 1990. ISBN 951-44-2690-8.
 • Transdiskurssianalyysi : diskurssianalyysin kolmas ulottuvuus / Mika Virpiranta.
 • Vološinov, Valentin: Kielen dialogisuus: Marxismi ja kielifilosofia. (Marksizm i filosofija jazyka: Osnovnye problemy sociologičeskogo metoda v nauke o jazyke, 1929.) Suomennos, esipuhe ja selitykset Tapani Laine. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-35-7.

87.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Sinnemäki, Maunu (toim.): Lentävien lauseiden sanakirja. 4. painos (1. painos 1982). Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10962-6.
 • Vanderplank, Robert: Ruma kuin apinan kainalo: Maailman mehevimmät solvaukset. (Uglier than a monkey’s armpit: Untranslatable insults, put-downs and curses from around the world, 2007.) Suomentanut Joel Kontro. Sivujen 124–131 tekstin ovat tehneet Marja ja Vesa Heikkinen. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-21230-0.

87.038 Sanakirjat[muokkaa]

 • Aikio, Annukka (toim.): Uusi sivistyssanakirja. 6. painos (1. painos 1968). Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-05000-1.
 • Aikio, Annukka: Uusi sivistyssanakirja. Uusinut Rauni Vornanen. Helsingissä: Otava, 1990 (19. painos 2000). ISBN 951-1-11365-8.
 • Alhoniemi, Alho: Sivistyssanakirja. 8. uudistettu painos. Julkaistu teoksessa: Nykysuomen käsikirja, toim. Osmo Ikola, 3. uudistettu laitos 1991. Espoo: Weilin + Göös, 1997. ISBN 951-35-6421-5.
 • Hakulinen, Auli & Ojanen, Jussi: Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 324. - 3. painos (1. painos 1976). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-783-6.
 • Itkonen, Terho: Vierassanat: Kielenkäyttäjän opas. Helsinki: Kirjayhtymä, 1990. ISBN 951-26-2796-5.
 • Koukkunen, Kalevi (päätoim.): Sivistyssanakirja. Helsinki: WSOY, 2001 (3. painos 2003). ISBN 951-0-26783-X.
  • Perustuu Veli Valpolan vuonna 2000 ilmestyneen Suuren sivistyssanakirjan tiivistettyyn, päivitettyyn aineistoon.
 • Koukkunen, Kalevi (päätoim.): Iso sivistyssanakirja: Sivistyssanat hakemistoineen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30879-X.
  • Perustuu teoksen Sivistyssanakirja: Nykysuomen opas tarkistettuun ja päivitettyyn aineistoon
 • Koukkunen, Kalevi (päätoim.): Taskusivistyssanakirja. Perustuu teoksen Iso sivistyssanakirja 2. painoksen päivitettyyn aineistoon. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33165-1.
 • Manninen, Antero & Leikola, Anto: Pieni sivistyssanasto. Tiedon portaat -teoksessa julkaistusta Antero Mannisen laatimasta sivistyssanastosta toimittanut Anto Leikola. 2. tarkistettu painos (1. painos 1973). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-08055-1.
 • Nurmi, Timo ym.: Gummeruksen suuri sivistyssanakirja. Jyväskylä: Helsinki: Gummerus, 2001. ISBN 951-20-5863-4.
  • Edellinen laitos ilmestynyt nimellä Uusi suomalainen sivistyssanakirja.
 • Nurmi, Timo & Rekiaro, Ilkka & Rekiaro, Päivi: Suomen kielen sivistyssanakirja. 5. tarkistettu painos (1. painos 1992 nimellä Suomalaisen sivistyssanakirja). Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6559-2.
 • Nurmi, Timo & Rekiaro, Ilkka & Rekiaro, Päivi: Uusi suomalainen sivistyssanakirja. 3. painos. Jyväskylä: Helsinki: Gummerus, 2001. ISBN 951-20-5944-4.
 • Koukkunen, Kalevi (päätoim.): Sivistyssanakirja: Nykysuomen opas. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26783-X.
  • Perustuu laajemman Sivistyssanakirjan toisen painoksen tiivistettyyn, päivitettyyn aineistoon. Pohjana oleva laajempi Sivistyssanakirja taas perustuu Veli Valpolan vuonna 2000 ilmestyneeseen Suuren sivistyssanakirjaan.
 • Turtia, Kaarina: Otavan uusi sivistyssanakirja. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-18397-4.
 • Valpola, Veli: Suuri sivistyssanakirja. WSOY-sanakirjat. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-21923-1.

87.09 Historia[muokkaa]

 • Korhonen, Mikko: Kielen synty. Toimittanut Ulla-Maija Kulonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18519-1.
 • Koukkunen, Kalevi: Atomi ja missi: Vierassanojen etymologinen sanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16131-4.
 • Piiroinen, Taito (toim.): Historian etunimistöä: Valtion humanistisen toimikunnan asettaman etunimitoimikunnan suositus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1967.
 • Renkonen, W. O.: Kulttuurin avainsanoja: Miten ne syntyvät ja kehittyvät. Porvoo Helsinki: WSOY, 1954.

87.3 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi[muokkaa]

 • Grünthal, Riho: Livvistä liiviin: Itämerensuomalaiset etnonyymit. Pohjautuu lisensiaatintyöhön. Castrenianumin toimitteita 51. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1997. ISBN 952-5150-00-3.
 • Opetusministeriö: Kieli ja sen kieliopit: Opetuksen suuntaviivoja. Laatinut opetusministeriön asettama työryhmä. Helsinki: Painatuskeskus, 1994 (5. painos 2004). ISBN 951-37-1384-9.

87.4 Äänneoppi[muokkaa]

 • Näkökulmia puheen alkuperästä / toim. Olli Aaltonen, Mona Lehtinen & Reijo Aulanko.
 • Suomi, Kari & Toivanen, Juhani & Ylitalo, Riikka: Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-975-X.

87.5 Kielenkääntäminen. Tulkkaus[muokkaa]

 • Aaltonen, Sirkku ym. (toim.): Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-346-7.
 • Bassnett, Susan: Teoksesta toiseen: Johdatus kirjallisuuden kääntämiseen. (Translation studies, 1980.) Toimittanut Riitta Oittinen. Suomentaneet Kristiina Helander ym. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-93-4.
 • Helin, Irmeli (toim.): Kääntäjä yrittäjänä: Itsenäisen kääntäjän uudistettu opas. Uudistettu laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto, monikielinen ammattiviestintä, 2006. ISBN 952-10-3343-6.
 • Helin, Irmeli & Yli-Jokipii, Hilkka (toim.): Kohteena käännös: Uusia näkökulmia kääntämisen ja tulkkauksen tutkimiseen ja opiskelemiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Käännöstieteen laitos: Yliopistopaino, 2008. ISBN 978-952-10-4405-2.
 • Ingo, Rune: Kääntämisen teoriaa ja sen sovellusta. Åbo: R. Ingo, 1981. ISBN 951-99301-9-1.
 • Ingo, Rune: Lähtökielestä kohdekieleen: Johdatusta käännöstieteeseen. Helsinki: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16008-3.
 • Kilpeläinen, Tapani (toim.): Kääntökirja: Kirjoituksia kääntämisen filosofiasta. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-23-4.
 • Korimo-Girod, Nina (toim.): Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Publications du Département des langues romanes. Helsinki: Université de Helsinki, 1997. ISBN 951-45-7855-4.
 • Koskinen, Kaisa: Sata kirjaa, tuhat suomennosta: Kaunokirjallisuuden uudelleenkääntäminen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1410. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-624-2.
 • Kukkonen, Pirjo (toim.): Kielen ja kulttuurin dialogia. Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksen julkaisuja. Kouvola: Helsinki: Helsingin yliopisto, 1993. ISBN 951-45-6610-6.
 • Lahdelma, Tuomo & Kainulainen, Pirkko & Kovala, Urpo (toim.): Lyriikan kääntämisestä: Kääntäjäseminaari Jyväskylässä 26.6.–27.6.1981. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1982. ISBN 951-678-752-5.
 • Oittinen, Riitta: Kääntäjän karnevaali. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3708-X.
 • Oittinen, Riitta & Mäkinen, Pirjo (toim.): Alussa oli käännös. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5090-6.
 • Piehl, Aino & Vihonen, Inkaliisa: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti. 3. laajennettu painos. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-19-0.
 • Reiss, Katharina & Vermeer, Hans J.: Mitä kääntäminen on: Teoriaa ja käytäntöä. (Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, 1984.) Lyhentäen suomentanut Pauli Roinila. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-407-3.
 • Rikman, Kristiina (toim.): Suom. huom. Kirjoituksia kääntämisestä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30831-5.
 • Roinila, Tarja: Kääntämistä käsittelevän esseekirja, tulossa.
 • Vehmas-Lehto, Inkeri: Kopiointia vai kommunikointia? Johdatus käännösteoriaan. 2. korjattu painos. Helsinki: Finn lectura, 1999. ISBN 951-792-050-4.

87.509 Historia[muokkaa]

 • Saksa, Silja: Baabelin perilliset: Kääntäjien ja kääntämisen historiaa. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-351-3.

87.9 Etymologia. Onomastiikka[muokkaa]

 • Kiviniemi, Eero & Mustakallio, Sari: Nimet, aatteet, mielikuvat: Kolme näkökulmaa etunimiin. Kieli 11. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996. ISBN 951-45-7412-5.
 • Nyyssönen, Heino (toim.): Nimet poliittisessa symboliikassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, 1993. ISBN 951-680-960-X.
 • Lempiäinen, Pentti: Nimipäivättömien nimipäiväkirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15788-0.
 • Mallat, Kaija & Ainiala, Terhi & Kiviniemi, Eero: Nimien maailmasta. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001.
 • Mikkonen, Pirjo (toim.): Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. ISBN 951-9475-96-6.
 • Sihvo, Hannes (toim.): Nimikirja. Kalevalaseuran vuosikirja 52. Porvoo: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00276-3.

87.9038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Welin, Saara (toim.): Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. ISBN 952-5446-00-X.
 • Kiviniemi, Eero & Pitkänen, Ritva Liisa & Zilliacus, Kurt: Nimistöntutkimuksen terminologia. Helsinki: Helsingin yliopisto: Suomalais-ugrilainen seura, 1974. ISBN 951-45-0304-X.

Katso myös[muokkaa]

89 Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet[muokkaa]

 • Grünthal, Riho: Livvistä liiviin: Itämerensuomalaiset etnonyymit. Pohjautuu lisensiaatintyöhön. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1997. ISBN 952-5150-00-3.
 • Raukko, Jarno & Östman, Jan-Ola: Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. University of Helsinki, Department of General Linguistics, Publications no. 25. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6671-8.

89.31 Ruotsin kieli[muokkaa]

 • Helispuro, Jari: Virtuaalivaltion varjossa: Suomen kielipoliittisen tilanteen tarkastelua ja tutkielmia suomenruotsalaisuudesta, pakkoruotsista ja kielilaista nettikirjoitusten pohjalta. Tampere: Pilot-kustannus, 2007 Palvelukustanne. ISBN 978-952-464-634-5.
 • Paikkala, Sirkka & Pitkänen, Ritva Liisa & Slotte, Peter (toim.): Yhteinen nimiympäristömme: Nimistönsuunnittelun opas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Suomen kuntaliitto, 1999. ISBN 951-9475-86-9.

89.3109 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa (toim.): Formulae puerilium colloquiorvm 1644. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 2009. ISBN 978-951-29-4120-9.

89.315 Ruotsin kielen murteet[muokkaa]

 • Juusela, Kaisu & Nisula, Katariina: Helsinki kieliyhteisönä. Juhlajulkaisu Heikki Paunosen 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopisto, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 952-10-3348-7.

89.4 Saksan kieli[muokkaa]

 • Rosendahl, Axel: Saksalais-suomalainen koulusanakirja. Kahdennentoista painoksen kolmas muuttamaton lisäpainos. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973. ISBN 951-0-05140-3.

89.5 Englannin kieli[muokkaa]

 • Croker, Charlie: Lost in translation: Englannin kielikömmähdyksiä maailmalta. (Lost in translation: Misadventures in English abroad, 2007.) Suomentanut Päivi Aalto. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-7869-1.
 • Eskola, Anne & Iikkanen, Päivi: Way to go: Update your English. Helsingissä: Otava, 2005 (3. painos 2007). ISBN 951-1-19166-7.
 • Kerro Suomesta englanniksi. Kääntäneet Marja-Leena Koskinen, Päivi Laine ja Leena Linnasalmi. 2. korjattu painos. Helsinki: Fintra, 2000. ISBN 951-833-578-8.
 • Leppänen, Sirpa & Nikula, Tarja & Kääntä, Leila: Kolmas kotimainen: Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-029-5.
 • Leppänen, Sirpa ym.: Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. Jyväskylä studies in humanities 132. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010. ISBN 978-951-39-3777-5.
 • May, Eva: Tiedettä englanniksi: Akateemisen kirjoittamisen käsikirja. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1993. ISBN 951-34-0093-X.
 • Nevalainen, Terttu & Rissanen, Matti & Taavitsainen, Irma (toim.): Englannin aika: Elävän kielen kartoitusta. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28855-1.
 • Nieminen, Marjut: Sincerely yours – and even more: Kohteliaisuuskoodit harjoituksineen englanniksi. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30188-4.
 • Perttunen, Jean Margaret. The words between : lääketieteen ja luonnontieteen englantia / Jean Margaret Perttunen.
 • Quinion, Michael: Totta ja tarua englannin sanoista. (Port out, starboard home and other language myths, 2004.) Suomentanut Seppo Raudaskoski. Helsinki: Gummerus, 2008. ISBN 978-951-20-7634-5.
 • Ventola, Eija & Mauranen, Anna: Tutkijat ja englanniksi kirjoittaminen. Helsinki: Yliopistopaino, 1990. ISBN 951-570-070-1.
 • Westlake, Paul & Pitkänen, Eeva-Liisa: A bird in the hand is worth kymmenen oksalla: 50 Finnish idioms in English and Finnish. 50 englantilaista idiomia suomeksi ja englanniksi. Kuvittanut Krista Partti. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26709-0.

89.5038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Hurme, Raija & Pesonen, Maritta & Syväoja, Olli: Englanti-suomi-suursanakirja. WSOY suursanakirja. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27675-8.
 • Hurme, Raija ym.: Suomi-englanti-suomi-sanakirja. 10. päivitetty ja tarkistettu painos. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31903-1.
 • Moore, Kate & Tuominen, Tiina: Fucktionary: Englannin kielletyt sanat. Helsinki: Gummerus, 2010. ISBN 978-951-20-7598-0.

89.507 Oppikirjat[muokkaa]

 • English for graphics and publishing professionals.
 • Eskola, Anne. Backup : it-englannin oppikirja / Anne Eskola, Päivi Iikkanen

89.61 Ranskan kieli[muokkaa]

 • Lidén, Karin & Soldén, Agneta & Chatton, Bernard: Pique-nique: Ranskan kielen alkeiskurssi 1. Suomeksi toimittanut Satu Sarastamo. Liittyy samannimisiin tv- ja radio-ohjelmiin. Julkaisuun liittyy 2 äänikasettia. Helsinki: Yle, 1994 (5. painos 2006). ISBN 951-43-0633-3.
 • Lidén, Karin & Soldén, Agneta & Chatton, Bernard: Pique-nique: Ranskan kielen alkeiskurssi 2. Suomeksi toimittaneet Satu Sarastamo, Jaana Sormunen. Liittyy samannimisiin tv- ja radio-ohjelmiin. Julkaisuun liittyy 2 äänikasettia. Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1995. ISBN 951-43-0721-6.
 • Lidén, Karin & Soldén, Agneta: Pique-nique 3, Ranskan kielen jatkokurssi. Alkuperäisteoksesta muokanneet: Kati Collin ja Jaana Sormune. Liittyy samannimisiin tv-ohjelmaan ja verkkokielikouluun. Julkaisuun liittyy äänite. Helsinki: Finn lectura, 2002. ISBN 951-792-116-0.

89.7 Slaavilaiset ja balttilaiset kielet[muokkaa]

89.709 Historia[muokkaa]

 • Nuorluoto, Juhani: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet: Aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN :951-570-559-2.

89.71 Venäjän kieli[muokkaa]

 • Haapaniemi, Mira & Moijanen, Maisa & Muradjan, Kirsi: Tak ili kak? Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille. 3. uusittu ja täydennetty painos. Helsinki: Suomalais-venäläinen kauppakamariyhdistys, 2005. ISBN 952-99189-0-9.
 • Kahla, Martti & Mikkonen, Pirjo (toim.): Venäläisten henkilönnimien opas: Venäjän federaatiossa käytössä olevia etunimiä muunnoksineen ja sukunimiä. 3. laajennettu laitos. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. ISBN 952-5446-13-1.
 • Mikkonen, Pirjo ym. (toim.): Venäjän federaation paikannimiä: Oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-18-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Nikunlassi, Ahti: Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Helsinki: Finn lectura, 2002. ISBN 951-792-115-2.

89.8 Muut indoeurooppalaiset kielet[muokkaa]

 • Hiekkalinna, Tiina & Seppänen, Minna (toim.): Philologia classica: Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja. Turku: Turun yliopisto, klassiset kielet ja antiikin kulttuuri, 2010. ISBN 978-951-29-4455-2.

89.81 Kreikan kieli[muokkaa]

 • Aejmelaeus, Lars: Uuden testamentin kreikan kielioppi. 2. korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-870-3.
 • Blomqvist, Jerker & Toivanen, Aarne: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan. (Lärobok i grekiska för teologiska studier). Helsinki: Gaudeamus, 201. ISBN 978-952-495-185-2.
 • Frösén, Jaakko: Epi oinopa ponton: Kreikan alkeet. Tekstit ja sanasto. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998 (5. painos 2005). ISBN 951-0-23192-4.
 • Kiilunen, Jarmo & Hakola, Raimo: Alfasta alkuun: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Finn Lectura, 2007. ISBN 978-951-792-347-7.
 • Pontén, Frithiof: Klassisen kreikan alkeisoppikirja. Pohjautuu alkuteokseen Grekisk läsebok för nybörjare med tillämpningsövningar. Suomeksi toimittanut Erkki Sironen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-036-7.

89.82 Latinan kieli[muokkaa]

 • Kivimäki, Arto: Carpe diem! Hauskaa ja hyödyllistä latinaa. 7. tarkistettu painos (1. painos 1997). Hämeenlinna: Karisto, 2000 (11. painos 2006). ISBN 951-23-4118-2.
 • Kivimäki, Arto: Verba volant: Sanat lentävät. Hämeenlinna: Karisto, 2001. ISBN 951-23-4218-9.
 • Kivimäki, Arto: Primus motor: Johtamistaidon latinaa. Hämeenlinna: Karisto, 2002. ISBN 951-23-4345-2.
 • Lindberg, Bo: Latina ja Eurooppa. (Europa och latinet, 1993.) Suomeksi toimittanut Osmo Pekonen. Viimeisen luvun kirjoittanut Teivas Oksala. 2. laitos (1. laitos 1997). Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-616-0.
 • O’Mara, Lesley (koonnut): Veni, vidi, vici. (Veni, vidi, vici, 1999.) Latinaksi kääntänyt Rose Williams. Latinankielisen käännöksen tarkastanut ja suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2001. ISBN 951-23-4169-7.
 • Polkunen, Marja-Liisa (toim.): Nota bene: Sitaatteja antiikin Roomasta. Toimittanut ja kääntänyt Marja-Liisa Polkunen. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18558-6.
 • Tuomisto, Pekka: O tempora, o mores. Kansialanimeke: Vallatonta latinaa. Hämeenlinna: Karisto, 2002. ISBN 951-23-4267-7.

89.8203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Valta, Reijo: Quid? Asterix-latinan alkeita. 3. korjattu ja täydennetty painos. Oulu: Jyväs-Ainola, 2007. ISBN 978-952-5353-29-7.

89.82038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Kivimäki, Arto: Summa summarum: Latinankielisiä termejä. Hämeenlinna: Karisto, 1998 (5. painos 2002). ISBN 951-23-3810-6.
 • Kivimäki, Arto: Suuri latinakirja. Koottu tekijän aiemmista julkaisuista Carpe diem! ja Summa summarum. Hämeenlinna: Karisto, 2001 (3. painos 2004). ISBN 951-23-4163-8.
 • Pekkanen, Tuomo & Pitkäranta, Reijo: Nykylatinan sanakirja: Suomi-latina-suomi. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-747-8.
 • Streng, Adolf V. (toim.): Latinalais-suomalainen sanakirja. 4. painos (1. painos 1933). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992 (6. painos 2006). ISBN 951-717-741-0.

89.8207 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki: Clavis latina. 1, Grammatica & exercitia. Helsinki: Finn Lectura: Opetushallitus, 2004 (2. korjattu painos 2007). ISBN 951-792-165-9.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki: Clavis latina. 1, Textus & cultura. Helsinki: Finn Lectura: Opetushallitus, 2004 (2. korjattu painos 2007). ISBN 951-792-142-X.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki: Clavis latina. 2, Grammatica & exercitia. Helsinki: Finn Lectura: Opetushallitus, 2005. ISBN 951-792-188-8.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki: Clavis latina. 2, Textus & cultura. Helsinki: Finn Lectura: Opetushallitus, 2005. ISBN 951-792-187-X.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki: Clavis latina. 3, Grammatica & exercitia. Helsinki: Finn Lectura: Opetushallitus, 2006. ISBN 951-792-255-8.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki: Clavis latina. 3, Textus & cultura. Helsinki: Finn Lectura: Opetushallitus, 2006. ISBN 951-792-254-X.
 • Pitkäranta, Reijo: Latina medicorum: Latinaa lääkäreille. Helsinki: Gaudeamus, 1981 (5. painos 2003). ISBN 951-662-287-9.

89.8209 Historia[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa (toim.): Formulae puerilium colloquiorvm 1644. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 2009. ISBN 978-951-29-4120-9.

89.91 Uralilaiset ja altailaiset kielet[muokkaa]

89.91065 on muotoluokka Kokoukset[muokkaa]

 • Salminen, Tapani (toim.): Uralilaiset kielet tänään: Mikko Korhosen muistosymposiumin 14.10.1992 esitelmät. Snellman-instituutin A-sarja 13. Kuopio: Snellman-instituutti, 1993. ISBN 951-842-144-7.

89.923 Arabian kieli[muokkaa]

 • Hallenberg, Helena & Perho, Irmeli: Arabiaa vasta-alkajille – seesam aukene!. 3. tarkistettu painos, lisäpainos. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-161-6.

89.923038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • El Hilali, Maria: Arabia-suomi-sanakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1163. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-984-5.

89.93 Haamilaiset kielet. Somalin kieli[muokkaa]

 • Marjanen, Antti: Johdatus koptin kieleen. Helsinki: Suomen egyptologinen seura, 1999. ISBN 951-96842-3-9.

89.943 Kiinan kieli[muokkaa]

 • Lindqvist, Cecilia: Merkkien valtakunta: Kertomus kiinalaisista ja heidän kirjainmerkeistään. (Tecknens rike: En berättelse om kineserna och deras skrivtecken, 1989.) Suomentaneet Arto ja Kirsti Ingervo. Kiinalaiset kirjainmerkit piirtänyt Wang Xiping. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (2. painos 1997). ISBN 951-0-16595-6.
 • Nieminen, Pertti: Mandariini kainalossa: Kirjoituksia vanhan Kiinan kulttuurista, eritoten runoudesta. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10549-3.

89.94307 Oppikirjat[muokkaa]

89.95 Japanin kieli. Korean kieli[muokkaa]

 • Braw, Monica & Kimura, Hiroko & Lompolo, Juhani: Kanjikirja: Opas japanin kirjoittamiseen. Rauma: Orienta, 2005. ISBN 952-5199-15-0.
 • Seppänen, Jouko: Japanin kieli ja merkillinen kirjoitusjärjestelmä: Grafiikkaa, semiotiikkaa, mystiikkaa. Helsinki: Suomalais-japanilainen yhdistys, 1980. ISSN 0358-3163.

89.95038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

89.9507 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Musiikin oppimateriaalit[muokkaa]

 • Karppinen, Takako: Japanin kielen alkeet. Helsinki: Finn lectura, 1999 (5. korjattu painos 2007). ISBN 951-792-042-3.

89.99 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet[muokkaa]

 • Sacks, Oliver: Käsien kieli: Matka kuurojen maailmaan. (Seeing voices: A journey into the world of the deaf, 1989.) Suomentanut Riikka Toivanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17550-1.
 • Vilkki, Joel: Suomi-esperanto-suomi. Laatineet Joel Vilkki ja Heljä Favén. 1. painos sarjassa Punaiset sanakirjat, 1963. Porvoo Hki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-08606-1.

Katso myös[muokkaa]