Laki Helsingin hovioikeuden perustamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Laki
Helsingin hovioikeuden perustamisesta

(18.1.1952/18)1 §.  Yleiseksi ylioikeudeksi Turun, Vaasan ja Itä-Suomen hovioikeuksien lisäksi perustetaan Helsingin hovioikeus.

  Sotaylioikeuden tehtävien siirtämisestä Helsingin hovioikeudelle säädetään erikseen.[1]

2 §.  Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvasta alueesta määrätään asetuksella.[2]

3 §.  Viran tai toimen haltijaa vastaan ajettava virkasyyte, joka erityisten säännösten tai määräysten nojalla on ollut Turun hovioikeuden käsiteltävä ensimmäisenä oikeusasteena, on tämän lain tultua voimaan käsiteltävä Helsingin hovioikeudessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maaneuvosta tai maakuntalautakunnan jäsentä vastaan ajettavaa virkasyytettä.

4 §.  Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvan alueen yleisen alioikeuden ennen tämän lain voimaantuloa antamaan päätökseen haetaan muutosta Helsingin hovioikeudessa, mikäli määräpäivä muutoksenhakua varten on tämän lain tultua voimaan.

  Hovioikeuden tarkastettavaksi alistettava 1 momentissa tarkoitetun alioikeuden tutkinta ja tuomio on alistettava Helsingin hovioikeuden tarkastettavaksi, mikäli päätös annetaan enintään kolmeakymmentä päivää ennen tämän lain voimaantuloa.

  Muutosta sellaiseen Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvan lääninhallituksen tai maistraatin päätökseen, johon saadaan hakea muutosta hovioikeudessa, on haettava Helsingin hovioikeudessa, mikäli päätös annetaan enintään kolmeakymmentä päivää ennen tämän lain voimaantuloa.

5 §.  Asetuksella voidaan määrätä Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvan alueen yleisestä alioikeudesta tai muusta viranomaisesta vuoden 1952 aikana Turun hovioikeuteen saapuneiden, hovioikeudessa käsittelemättä olevien asioiden siirtämisestä Helsingin hovioikeuteen.

  Mitä 1 momentissa on säädetty, sovellettakoon vastaavasti myös 3 §:ssä tarkoitettuun viran tai toimen haltijaa koskevaan virkasyytejuttuun.

6 §.  Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §.  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1952, mikäli sitä, sen mukaan kuin edellä on säädetty, ei ole jo sitä ennen sovellettava.

  Ennen tämän lain voimaantuloa on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen hovioikeuden toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan, ja voidaan, mikäli se on tarpeen hovioikeuden toiminnan alkamiselle, viran tai toimen haltija määrätä ryhtymään virkaa tai tointa hoitamaan jo ennen sanottua aikaa. Hakemuksen perusteella täytettävät virat on julistettava haettaviksi korkeimmalta oikeudelta, jonka asiana on tehdä jäsenten virkoja koskeva virkaehdotus ja toimittaa nimittäminen muihin virkoihin.

__________


Huomautukset[muokkaa]

  1. Katso Laki sotaylioikeudelle kuuluvien tehtävien siirtämisestä Helsingin hovioikeudelle
  2. Katso Asetus hovioikeuksista

Katso myös[muokkaa]