Suuren valiokunnan mietintö 24 a/1917 II vp korkeimmasta oikeudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1917 II Vp. – S. V. M. – Esitys N:o 10.


S u u r e n   v a l i o k u n n a n   m i e t i n t ö   N:o 24 a
hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi Korkeimmasta Oikeudesta.


Asian toisessa käsittelyssä on Eduskunta hyväksynyt lain korkeimmasta oikeudesta Suuren valiokunnan mietinnössä N:o 24 olevan ehdotuksen mukaan, paitsi mikäli koskee 16 (17) §:ää, jonka Eduskunta on hyväksynyt näin kuuluvaksi:

"Tämä laki astuu voimaan 1 päivänä lokakuuta 1918, jolloin senaatin oikeusosasto lakkautetaan ja sen virkamiehet siirtyvät vastaaviin toimiin korkeimmassa oikeudessa. Sitä ennen hallitus nimittää toimiinsa korkeimman oikeuden jäsenet."

Kun asia Eduskunnan päättämän muutoksen johdosta on ollut Suuren valiokunnan käsiteltävänä on Valiokunta päättänyt puoltaa lakiehdotusta Eduskunnan päättämässä muodossa, kuitenkin siten että 16 §:ään on lisätty Lakivaliokunnan mietinnössä N:o 6 ehdotettu toinen momentti sanamuodoltaan tarpeellisissa kohdin muutettuna.

Edellä olevan perusteella saa Suuri valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että laki Korkeimmasta Oikeudesta hyväksyttäisiin Eduskunnan päätöksen mukaan muuten, paitsi että 16 § kuuluisi näin:
16 §.

Tämä laki astuu voimaan 1 päivänä lokakuuta 1918, jolloin senaatin oikeusosasto lakkautetaan ja sen virkamiehet siirtyvät vastaaviin toimiin korkeimmassa oikeudessa. Sitä ennen hallitus nimittää toimiinsa korkeimman oikeuden jäsenet.

Ne korkeimman oikeuden käsiteltäviin kuuluvat jutut ja asiat, jotka sanottuna päivänä ovat oikeusosastossa vireillä, siirretään korkeimpaan oikeuteen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1918.


Katso myös[muokkaa]