Asetus vakinaisen väen upseerien ja erikoisupseerien ylentämisperusteista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 44/1953.


A s e t u s
vakinaisen väen upseerien ja erikoisupseerien ylentämisperusteista.
Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1953.
_______________


    Puolustusministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Upseerien sotilasarvot ovat:

vänrikki, aliluutnantti;
luutnantti;
yliluutnantti;
kapteeni, kapteeniluutnantti;
majuri, komentajakapteeni;
everstiluutnantti, komentaja;
eversti, kommodori;
kenraalimajuri, kontra-amiraali;
kenraaliluutnantti, vara-amiraali sekä
kenraali. Kenraalin arvoon voidaan liittää aselajia osoittava maininta.

Upseereille voidaan antaa yleisesikuntaupseerin arvo, siten kuin tasavallan presidentti siitä erikseen määrää.

Erikoisupseereita ovat insinööri-, lääkintä- ja eläinlääkintäupseerit. Näiden sotilasarvot ovat, yliluutnantin arvoa lukuunottamatta, vastaavat kuin 1 momentissa luetellut upseerien arvot, kuitenkin siten, että alin arvo on insinööri-, lääkintä- ja eläinlääkintäluutnantti.

Musiikki ja farmasiaupseerien arvoista on jäljempänä säädetty erikseen.

2 §.

Puolustusministeriön, puolustuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen upseerin- tai erikoisupseerin virkaan tai sellaiseen virkaan tai toimeen, johon kelpoisuusehtona on määrätty upseerin- tai erikoisupseerin arvo, nimitetyistä sekä näitä virkoja tai toimia väliaikaisena hoitamaan määrätyistä viran tai toimen haltijoista samoin kuin ylimääräisiin upseerintoimiin määrätyistä upseereista pidetään pääesikunnassa vakinaisen väen upseeriluetteloa.

3 §.

Vakinaisen väen upseeriluetteloon merkitään upseerit, erikoisupseerit, upseerinvirkojen ja erikoisupseerin virkojen väliaikaiset haltijat sekä ylimääräisiin upseerintoimiin määrätyt kaikki eri ryhminä ja kussakin ryhmässä sotilasarvottain.

Saman sotilasarvon omaavat merkitään luetteloon siten, että palvelusvuosiensa perusteella vanhempi tulee järjestyksessä ennen nuorempaa. Milloin palvelusaika samassa arvossa on yhtä pitkä, katsotaan ensimmäisessä arvossa vanhemmaksi se, jonka tutkintoarvosanojen keskiarvo kulloinkin kysymyksessä olevassa tutkinnossa on korkeampi sekä seuraavissa arvoissa se, jolla on enemmän palvelusvuosia edellisessä arvossa. Mikäli keskinäistä vanhemmuutta ei täten voida todeta, ratkaisee sen tasavallan presidentti.

4 §.

Palvelusvuosiksi kussakin sotilasarvossa luetaan, mikäli ei jäljempänä ole toisin säädetty, se aika, jonka asianomainen on hoitanut 2 §:ssä tarkoitettua virkaa tai tointa taikka ylimääräistä tointa.

Palvelusvuosiksi luetaan myös se aika, jonka asianomainen on ollut:

1) virantoimituksessa saadun vamman tai virantoimituksesta aiheutuneen sairauden vuoksi virkavapaana taikka estyneenä virkaansa tai tointansa hoitamasta;

2) muun sairauden tai vamman vuoksi virkavapaana yhtäjaksoisesti enintään yhden vuoden;

3) julkisen tehtävän vuoksi virkavapaana tai estyneenä virkaansa tai tointansa hoitamasta;

4) osanottoa varten oppikursseihin, opintoja tai harjoituksia varten, jotka ovat omansa lisäämään asianomaisen pätevyyttä viran tai toimen hoitamisessa, virkavapaana tai estyneenä virkaansa tai tointansa hoitamasta;

5) muusta kuin edellä mainitusta syystä virkavapaana yhteensä enintään kuusi kuukautta;

6) ilman syytä pidätettynä tai estettynä virkaansa tai tointansa hoitamasta;

7) säännönmukaisella lomalla tai

8) lakkautuspalkalla.

Puolustusministeriö voi myöntää oikeuden palvelusvuosien laskemiseen, edellä 2)-kohdassa mainitussa tapauksessa myös yli vuoden menevältä ajalta, 5)-kohdassa mainitussa tapauksessa yli kuuden kuukauden menevältä ajalta sekä, milloin erityisiä syitä siihen on, muultakin ajalta.

5 §.

Upseeriluetteloon merkityn upseerin ja erikoisupseerin ylentämisen yleisenä edellytyksenä on:

1) että hän nauttii sitä arvonantoa ja luottamusta, jota hänen tulevan sotilasarvonsa on katsottava edellyttävän;

2) että hänet on nimitetty tai nimitetään vastaavaan virkaan tai toimeen sekä

3) että hänellä on jäljempänä säädetyt palvelusvuodet.

Poikkeustapauksessa, milloin erityisiä syitä on, voidaan upseeri ja erikoisupseeri ylentää virkansa edellyttämää sotilasarvoa lähinnä ylempään arvoon.

Erityiseksi ansioksi ylennystä varten luettakoon, että ylennettävä on suorittanut sotakorkeakoulun tutkinnon tai yliopistossa taikka muussa korkeakoulussa sellaisen loppututkinnon, joka on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään upseerinvirkaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

6 §.

Ylentämistä varten ensimmäiseen upseerinarvoon vaaditaan, että asianomainen on saanut reservin upseerin koulutuksen, siten kuin siitä erikseen on säädetty ja katsotaan upseeriksi sopivaksi.

Ylentämistä varten ensimmäiseen erikoisupseerin arvoon vaaditaan, että asianomainen on saanut reservin upseerin koulutuksen kuten edellä 1 momentissa ja katsotaan erikoisupseeriksi sopivaksi sekä lisäksi

– insinööriluutnantiksi insinööritutkinto;

– lääkintäluutnantiksi lääketieteen kandidaattitutkinto sekä

– eläinlääkintäluutnantiksi eläinlääketieteen kandidaattitutkinto.

7 §.

Ylentämistä varten seuraaviin arvoihin vaaditaan sen lisäksi mitä 5 §:ssä ylentämisen yleisistä edellytyksistä on säädetty:

1) vakinaisen väen peruskoulutuksen saaneelta upseerilta, että hän on palvellut siten kuin palvelusvuosien laskemisesta tässä asetuksessa on säädetty:

– ylennettäessä luutnantiksi vähintään vuoden vänrikkinä tai aliluutnanttina;

– ylennettäessä yliluutnantiksi vähintään kolme vuotta luutnanttina;

– ylennettäessä kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi vähintään kuusi vuotta yhteensä luutnanttina ja yliluutnanttina;

– ylennettäessä majuriksi tai komentajakapteeniksi vähintään kolme vuotta kapteenina tai kapteeniluutnanttina sekä

– ylennettäessä näitä ylemmän arvoiseksi upseeriksi vähintään kaksi vuotta lähinnä alemman arvoisena upseerina;

2) muulta kuin 1)-kohdassa mainitulta upseerilta, että hän on palvellut vastaavasti:

– ylennettäessä luutnantiksi vähintään neljä vuotta vänrikkinä tai aliluutnanttina;

– ylennettäessä yliluutnantiksi vähintään neljä vuotta luutnanttina;

– ylennettäessä kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi vähintään seitsemän vuotta yhteensä luutnanttina ja yliluutnanttina;

3) erikoisupseerilta, että hän täyttää vastaavaan virkaan vaadittavat erityiset kelpoisuusehdot sekä on palvellut ylennettäessä majuria vastaavaan ja sitä ylempään erikoisupseerin arvoon upseerina tai erikoisupseerina, kuten edellä 1)-kohdassa on säädetty.

Insinööri- ja lääkintäkapteeniksi tai -kapteeniluutnantiksi sekä eläinlääkintäkapteeniksi voidaan kuitenkin, mikäli 5 §:ssä säädetyt ylentämisen yleiset edellytykset ovat olemassa, suoraan ylentää diploomi-insinööri, lääketieteen lisensiaatti tai eläinlääkäri, joka on saanut reservin upseerin koulutuksen.

Upseerille, joka täyttää erikoisupseerilta vaadittavat erityiset kelpoisuusehdot, voidaan antaa myös upseerinarvoaan vastaava erikoisupseerin arvo.

8 §.

Kapellimestarille voidaan antaa:

– musiikkivänrikin arvo;

– musiikkiluutnantin arvo hänen palveltuaan musiikkivänrikkinä vähintään kolme vuotta sekä

– musiikkikapteenin arvo hänen palveltuaan musiikkiluutnanttina vähintään neljä vuotta.

Ylikapellimestarille voidaan antaa musiikkimajurin arvo.

9 §.

Farmaseutille ja proviisorille, joka on saanut reservin upseerin koulutuksen, voidaan antaa:

– farmasialuutnantin arvo sekä

– farmasiakapteenin arvo hänen palveltuaan farmasialuutnanttina vähintään neljä vuotta.

Apteekin johtajalle voidaan antaa farmasiamajurin arvo.

10 §.

Musiikki- ja farmasiaupseerin merkitsemisestä vakinaisen väen upseeriluetteloon, samoinkuin palvelusvuosien laskemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä upseereista ja erikoisupseereista edellä tässä asetuksessa on säädetty.

11 §.

Upseerit ja erikoisupseerit ylentää tasavallan presidentti puolustusministerin tai puolustusvoimain komentajan välittömästä esittelystä.

Ylennysesityksen tekee puolustusministeri tai puolustusvoimain komentaja riippuen siitä, kumman esittelystä nimitys tapahtuu.

Ylennysesityksen rajavartiolaitoksen upseereista ja erikoisupseereista tekee puolustusvoimain komentaja, lukuunottamatta kenraalimajurin tai sitä korkeampaan arvoon ylennettävää, josta tekee esityksen puolustusministeri.

Esityksen musiikki- ja farmasiaupseerin arvon antamisesta tekee tasavallan presidentille puolustusvoimain komentaja.

12 §.

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarpeen vaatiessa puolustusministeriö.

13 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1953 ja sillä kumotaan 17 päivänä lokakuuta 1930 annettu asetus upseerien palvelusvuosien laskemisesta ylennystä varten (312/30), 29 päivänä kesäkuuta 1933 annettu asetus upseerien ylentämisperusteista (214/33) sekä 13 päivänä maaliskuuta 1942 annettu asetus farmasiaupseeriarvon perustamisesta puolustusvoimiin (230/42).

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1953.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Puolustusministeri Emil Skog.


Katso myös[muokkaa]