Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 216/1934.


L a k i
valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa
varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle.
Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1934.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Valtioneuvostolla on oikeus luovuttaa valtion yleisradioasemat sekä muu yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus yleisradiotoiminnan keskittämistä varten uudestaan muodostettavalle osakeyhtiölle, johon on sovellettava voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä tässä laissa säädetyin poikkeuksin ja jota tässä laissa nimitetään yhtiöksi.

2 §.

Valtioneuvoston tulee suoritetun arvioinnin perusteella vahvistaa yhtiölle luovutettavan omaisuuden arvo ja sen mukaan sijoittaa omaisuus joko kokonaan tai osaksi yhtiön osakkeita vastaan.

3 §.

Yhtiön osakkeista, joita älköön asetettako haltijalle, tulee aina vähintään yhdeksänkymmentä sadasosaa pysyä valtion omistuksessa ja hallinnassa, ja yhtiön yhtiöjärjestykseen on otettava sellaiset määräykset, että valtion määräämisvalta yhtiössä säilytetään ja valtiontalouden sekä yleiset edut turvataan.

4 §.

Yhtiöllä tulee olla hallintoneuvosto, jonka jäsenten lukumäärän valtioneuvosto vahvistaa, kuitenkin siten, että jäseniä tulee olla vähintään kaksitoista. Jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksessä mainituksi määräajaksi kerrallaan. Yhtiö määrää hallintoneuvoston jäsenten palkat, ja suoritetaan ne yhtiön varoista.

Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava taide-elämää, kansanvalistustoimintaa, elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia kansalaisia.

5 §.

Yhtiö on vapaa leimaverosta, joka leimaverolain mukaan on suoritettava valtiolle annettavista osakekirjoista ja 2 §:ssä mainittua omaisuutta koskevasta luovutuskirjasta.

6 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.


Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1934.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden Apulaisministeri E. J. Koskenmaa.


Katso myös[muokkaa]