Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.../J

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
H Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset / Sananlaskut / Mahdollisuden jälken monialda cootut / ja nyt wastudest ahkerudella enätyt.
J
Kirjoittanut Henrik Florinus
K
I:llä ja J:llä alkavat sananlaskut. Myös i:llä alkavat on kirjoitettu J:llä alkuteoksen mukaan, sillä vanhassa fraktuurakirjoituksessa ei tehty eroa ison I:n ja J:n välillä.


[s. B4b]

J.

Jacajan osa pahin / eli wähin on.

Jalan alda jaettu syödän.

Jalan tiestä jotain on; istuwalle ei mitän.

Jalca haudas / toinen haudan partalla.

Jatcain laiwackin tehdän.

Jdän ilmat ilkiämmät / pohjan packaiset pahimmat / Lännen tuulet lensiämmät.

Jdän suwi / idän talwi / idän keskellä kesä.

Jdästä isoit satet; luotesta weden loput.

JEsus on onni orwoilasten.

JEsus tietä onnen orwoilasten.

Jha (hywä mieli) köyhän laihakin.

Jhmex kirppu pääsä; wahingoxi täi sucasa.

Jhmiselle wahingo tule; ei kiwille eli cannoille.

Jkä härjän kynnättä / ei coco coongan hywä.

Jkäwä eläwät cuoletta eli walwoa cuolewaxi.

Jkäwä nälkä työxi. nijncuin tyhjä työ.

Jkä yxi Ihmisellä; monda aica ijäsä.

Jllalla paras ilma / kijttä partasuun poica / Wuonna toisna morsianda.

Jlma sodackin estä.

Jloisansa lapsen mieli, että cattila tulella / natin cando cattilasa.

[s. B5a]Jloinen cuin hepo nylkeis.

Jlo köyhän cuolemasta; pilcka waiwaisen pidosta.

Jlo meillä / muori cuoli; liha / papuja keitetän.

Jlo nuoren / waicka köyhä; waiwa wanhan / waicka ricas.

Jlo nuoren luotingin / waiwaisengin / wiljaisengin cohden cowaonnisengin.

Jmmun (Pijcan) itcut / lesken [lenget (huocauxet)] / eij miehen parrattoman.

Joca ainoans anda / se itzens häwittä.

Joca cuuseen curoitta / se catawaan crapsatta.

Joca ei cuusinaista cuckaroon pane / ei se äyriä coconsaa.

Joca ei puolest sanast ymmärrä, ei se cocosanast wijsammaxi tule. Catzo: Ei se sanasta.

Joca ei wannoa tohdi. Catzo: Ei se warasta.

Joca endistä kijttä / se wastaista toiwo.

Joca hiljain hihtäne / se jalot jättäne.

Joca juo joca pisaran / joca cannun callista / see saa sinisen silmän / cumauxen corwallensa.

Joca keitetyn paista / se kypsen syö. Eli:

Joca kypsen paista / kypsen se makian maista.

Joca kyrsän kylällä syö / se lainan cohta cotians tuo.

Joca laisca lauwantaina / se on musta sunnuntaina.

Joca laitta paha / laittacon suwista talwe; joca kijttä hywä / kijttäkän hywä Jumalat.

Joca liha etzi / se luun löytä.

Joca nuorna coris (corireesä) se wanhana wandilla.

Joca on julma juhdallens / se on walju waimollens.

Joca on nahas / se on rahas; joca on weras / se on welas.

Joca on ylön ylpe / kyllä sen nälkä nylke.

Joca palion lupa / se wähän anda. [s. B5b]Joca paljon saa / se enämmän pyytä.

Joca pijcana toru / kyllä se waimona tappele.

Joca pitä köykäisen käden / pitäkön rascan cuccaron.

Joca pitä suuren suun / pitäkön lawian seljan.

Joca pitä isõ tacapuolen / Se pitäkön awarat ruocket

Jocapäiwä lämmin leipä / jocapäiwä leiwän loppu.

Joca rutoin (kijrusti) portalla / toipa torcando wedesä / eli ojasa.

Joca tahto coiran suusta luuta otta / andacon liha jällens.

Joca tyynän (tywenen) maaca / se tuulen souta.

Joca warhain satuloitze / se hiljain aja /

Joca witzata // eli pelwota / caswa / se cunniata cuole.

Joca wähän ylöncatzo / se paljon mista.

Joca wähäst alca / eli rupe / warastaman / se köyten lopetta.

Joco eli jos hän käy sywään / eli saween / arwollans minä händä coen.

Joki wäärä soutaminen / noroniemi noutaminen.

Jo kynnys hirttä corkiambi; Lapsen cotia tuldua / Wanhemmitten cuoleman jälken.

Jo Laki lainehti: duomari picaria pitele.

Jolla Ruotzi Ruotzisa / sillä Ruotzi Suomesa / eli tällä maalla. Joca siellä edes tule / se täälläkin tule.

Jolla waimo sillä waiwa; jolla Lapsi / sillä caxi. Catzo: Suru sillä etc.

Jolla waiwa / se walitta.

Jolla on yhtä / sillä on toista.

Jollei salwa hangeen / kyllä salwa Hepoon.

Jo minä olen colme cokenut; wijttä / cuutta wiscutellud; ensin coin cowinda / wijsainda wiscuttelin. [s. B6a]Jo muoto mullin mallin / elämä edestacaisin.

Jo nähty naidun warsi / näkymätä naimattoman.

Jonga Asi caiwosa / sen käsi alinna.

Jonga Lehmä lähtesä / sen käsi alin.

Jonga wam̃a warpasa / sen kipu keskellä sydändä. Catzo: Cuin on wamma.

Jopa se rautacangen kärwäisen tacapuoles taitta.

Jo se aica cuoli / cuin omans laitti.

Jos minulle olis endinen aicani / ja nykyinen mieleni.

Jos minä lasna laitetan / kyllä minä miehenä muistetan.

Jos olis sata sadinda / Wijsikymmendä wipua / tuhat teiren tarhaisinda; marras ne tyhjänä cokis.

Jos sinä olet mies merellä; minä manni Manderella.

Jos toinen oli cannalda cawala; olipa toinen wijsas warpailda.

Jo suusa suwinnen palcka; palcka talwinen parras.

Jota candaja parambi / sitä juttu selkiämbi.

Jotain joucosa puhutan.

Jotain joutilas teke / caitze kylän canoja.

Jota Schoulumestari cowembi / sitä oppi selkiämbi.

Jo täsä ennengin elettin; wielä nytkin nytkyttellän.

Jouten syöny sairasta.

Jsoi woitta / paxu paina.

Jsoimbi wähembi; Catzo: Enämbi.

Isännällä coiran haucku / emännällä lehmän lypsy.

Isännän askelet pellon sonnittawat.

Isännän silmä hewoisen lihottta.

Itku pitkästä ilosta / nicka cauwan nauramasta.

Itze minä kijtän itzeni; itze minä tapani tiedän /

Julkiset sudella silmät; huoran silmät julkisem̃at. [s. B6b]Jumala andacon oman käden jacajan olla!

Jumala andacon sean käytä!

Jumala anda / ja ei suutu; hänellä on kyllä / ja ei puutu.

Jumala anna andamista / cahden käden candamist!

Jumala anna cotia / cotona cowan wara.

Jumala anna mieldä / cusa mieldä tarwitan! Eli: cusa mielen sia on.

Jumala caicki suitta.

Jumala hywyttä täynä / JEsus täynä rickautta / minä köyhä syndiä täynä.

Jumala jaon jaca / cuca cullengin tule.

Jumala ilmans rouda.

Jumalal on onnen ohjat / Luojalla lykyn awaimet; ei caten cainalosa / wihansuowan sormen pääsä. Eli:

Jumalal on onnen ohjat / Luojalla lykyn awaimet / cuin minun suuruxen sure / murhetti minun murkinani.

Jumalan armo puutumatoin on; mutta ei muu.

Jumalan edes caicki hywät.

Jumala woidun (se on woitetun / poljetun) palkitze.

Jumala warjele pahan parista!

Jumala warjele waara carjasta / copina kylän seasta;

Jumala warjele waara carjast / cannuxija canan jalast / cucoin suusta hambaita.

Juo Curcku / maxa caula.

Juodan joki wedeckin / coskei ole läsnä lähdewettä. [s. B7a] Juonin yhtä miestä; kynnyxijn yhtä waimo; kärwäisten yhtä lehmä /

Juo olutta juopunuckin; souta wettä wäsynyckin.

Juopuwat olutten juojat; häwiäwät tappeliat; waipuwat walehteliat; kielen candajat catowat; sikiwät työn tekiät.

Juosten matka jouduckambi? waicka käyden kewiämbi; Eli huokiambi.

Juoxe mennesäs; samo tullesas.

Juttu jutusta tule.

Jutut julkiset Jumalan; Sana callis caickiwallan.

Juuresa heinän sato on.

Jäljest pahan torujan suuhun sanat tulewat.

Järjen (cuin järjellä tehty on) päälle käydän / ei jätetyn.

Jätetän jalcawackin / petetän wijsackin.

Jääcasa sen tacana on / joca walhettele.

H K